SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na sjednici održanoj dana 11. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Dobrinj
za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine koja su osigurana u Proračunu Općine Dobrinj za 2013. godinu.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Dobrinj za 2013. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 65.500,00 kn.

Članak 3.

Za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava u visini od 5.000,00 kn tako da pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim članovima pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, kako slijedi:

-nezavisni članovi

- Ivančica Dunato - 5.000,00 kn,

-Marinko Galanto - 5.000,00 kn,

-Zoran Kirinčić - 5.000,00 kn,

-Darko Strčić - 5.000,00 kn,

-Tomislav Saftić - 5.000,00 kn,

-Alen Šamanić - 5.000,00 kn,

-Hrvatska socijalno-liberalna stranka - HSLS - 15.000,00 kn

-Hrvatska demokratska zajednica-HDZ - 10.000,00 kn.

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja.

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskog vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Dobrinj, ostaju tom nezavisnom članu, te se na njega i nadalje primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na nezavisne članove izabrane s nezavisne liste.

Članak 6.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. i 4. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. i 4. Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog člana Općinskog vijeća tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/3

Ur. broj: 2142-04-01-13-10

Dobrinj, 11. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr