SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 3. sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama poslovnika o radu
općinskog vijeća Općine Dobrinj

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 53/10 i 10/13) članak 19. stavak 1. alineja 7. mijenja se glasi:

»-Odbor za kulturu,«

Iza alineja 7. dodaje nova alineja 8. koja glasi:

»- Odbor za sport«.

Članak 2.

U članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Odbor za kulturu ima predsjednika i četiri člana«.

Iza stavka 4. dodaje novi stavak 5. koji glasi:

»Odbor za sport ima predsjednika i četiri člana«.

Stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/13-29/3

Ur. broj: 2142-04-01-13-4

Dobrinj, 11. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr