SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

56.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 6/13, 13/13, 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 3. listopada 2013. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela
Općinskog vijeća i članovima Savjeta općinskog
načelnika Općine Čavle Općine Čavle

Članak 1.

U članku 2. Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odluka) riječi: »te članovi Savjeta općinskog načelnika«, BRIŠU SE.

Članak 2.

U članku 4. Odluke, stavak 1., alineja 4. mijenja se i glasi:

- član radnog tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (odbori, povjerenstva, komisije) - 0,10

U članku 4. Odluke, stavak 1., alineja 5., mijenja se i glasi:

- član Savjeta mladih Općine Čavle - 0,10

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Čavle da utvrdi i izda pročišćen tekst Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Savjeta općinskog načelnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. broj: 2170-03-13-01-19

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr