SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 4. sjednici održanoj dana 10. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih
tijela Grada Kastva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada upravnih tijela (u daljnjem tekstu: upravna tijela) Grada Kastva.

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, odnose se na jednak način na ženski ili muški rod.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se ovom Odlukom radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad) kao i poslova državne uprave prenesene na Grad.

Članak 3.

Upravna tijela poslove iz svoga djelokruga obavljaju u zgradi sjedišta Grada Kastva.

Članak 4.

Na zgradi u kojoj je sjedište Grada mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Kastav« i naziv upravnih tijela Grada.

Članak 5.

Zaglavlje akta upravnih tijela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Kastav, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska« naziv Primorsko-goranska županija« naziv »Grad Kastav«, naziv upravnog tijela.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 6.

Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju se sljedeća upravna tijela:

1.Upravni odjel za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu,

2.Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša,

3.Upravni odjel za financije i proračun

Članak 7.

Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu

Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu obavlja sljedeće poslove:

.priprema sjednica Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela i vijeća mjesnih odbora, priprema sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Gradonačelnik i njegovi zamjenici, poslovi objavljivanja akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika te poslovi provedbe donesenih akata;

.administrativne i tajničke poslove za Gradonačelnika, njegove zamjenike i predsjednika Gradskog vijeća;

.poslove u svezi protokola i prigodnih svečanosti;

.poslovi promidžbe Grada;

.poslovi u vezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU;

.koordinacija nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja Grada;

.poslovi osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja;

.osiguravanje javnih potreba u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i športa;

.osiguravanje javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva;

.zaštita potrošača;

.poslove odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, te promidžbu Grada;

.osiguranje imovine Grada, službenika i namještenika;

.izrada analiza, studija i marketinških programa Grada i trgovačkih društava u vlasništvu Grada;

.poslovi izrade investicijskih studija, analiza;

.analiza troškova i koristi, izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti, analiza dodatne vrijednosti (aditivnosti) projekta;

.sudjelovanje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti u dijelu popunjavanja upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja javne nabave i dijela područja izvršavanja proračuna;

.priprema, organizacija i provođenje svih poslova javne i druge nabave;

.zastupanja Grada;

.vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;

.pravne, kadrovske i opće poslove;

.Upravljanje nefinancijskom imovinom Grada;

.upravljanje službenim prostorima gradske uprave i proračunskih korisnika;

.vođenje svih imovinsko pravnih poslova;

.provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada, upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada;

.poslovi pisarnice;

.arhiviranje akata i drugih spisa;

.formiranje i razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima: građevinskih zemljišta, stambenih zgrada, poslovnih prostora, javnih površina, te evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva;

.osnivanje i vođenje katastra vodova;

.planiranje aktivnosti zaštite i vrednovanja kulturnih dobara;

.poslovi civilne zaštite i zaštite od požara;

.poslovi planiranja i upravljanja informatičko-komunikacijskim sustavom, te WEB portalom Grada;

.suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove Odjela;

.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Grada;

.pravni poslovi u svezi pripreme sjednica Gradskog Vijeća, te njihovih radnih tijela;

.upravni i tehnički poslovi za potrebe tijela mjesnih odbora iz njihovog djelokruga rada;

.savjetodavni, stručni i analitički poslovi za Gradonačelnika, njegove zamjenike i predsjednika Gradskog vijeća;

.poslovi kojima se ostvaruje suradnja s drugim tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, javnim glasilima, građanima i financijskim institucijama.

Članak 8.

Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

.kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u području komunalnog gospodarstva;

.izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

.priprema i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Grada;

.obračun komunalnog doprinosa;

.uređenje naselja i stanovanja;

.poslovi komunalnog redarstva;

.organizacija održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i organizacija održavanja druge gradske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti,

.poslovi nositelja izrade u provođenju postupaka izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja

.sudjelovanje u vođenju registra podataka o prostoru za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja i katastra vodova

.izrada dokumenata praćenja stanja u prostoru

.poslovi iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara;

. predlaganje i sudjelovanje u izradi programa zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša;

.planiranje zahvata u prostoru lokalnog značenja u skladu s polazištima i smjernicama planova više razine

.provođenje aktivnosti na uređenju građevinskog zemljišta

.poslovi provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz djelokruga lokalne samouprave;

.kontrola i uređenje prometa na cestama na području Grada;

.sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave iz područja komunalnog gospodarstva i prostornog planiranja.

Članak 9.

Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun obavlja sljedeće poslove:

.planiranje, pripremu i izradu prijedloga proračuna Grada, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata;

.vođenje knjigovodstvenih poslova za proračun Grada (i ostale proračunske korisnike po potrebi)

.izradu financijskih izvještaja proračuna i ostalih zakonom propisanih izvještaja proračuna Grada i proračunskih korisnika;

.praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izradu godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;

.pripreme dokumentacije vezane za zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje;

.praćenje zaduženosti i izvješćivanje o stanju duga;

.utvrđivanje poreznih obveznika, razrez i naplata gradskih poreza;

.analitičko zaduživanje i praćenje naplate komunalnih i ostalih gradskih prihoda;

.poslovi likvidature i poslovi platnog prometa;

.obračun plaća i naknada, evidencija prisutnosti;

.izradu plana nabave za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune;

.sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Grada;

.utvrđivanje obveznika, obračun i naplata svih prihoda Grada (utvrđivanje obveznika komunalnih i drugih prihoda, osim obveznika komunalnog doprinosa i prisilna naplata).

Članak 10.

Osim poslova utvrđenih člankom 7., 8. i 9., ove Odluke, upravna tijela iz članka 6., ove Odluke:

.prate propise, kao i stanje iz svog djelokruga, te Gradonačelniku i Gradskom vijeću predlažu mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu rada;

.pripremaju i izrađuju prijedloge općih akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, te izvršavaju i nadziru provođenje zakona, propisa i općih akata Gradonačelnika i Gradskog vijeća;

.donose pojedinačne akte iz svog djelokruga rada kojima rješavaju o pravima, obvezama, odgovornosti i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba;

.planiraju, izvršavaju i prate realizaciju proračunskih sredstva iz svog djelokruga rada;

.ažuriraju i vode evidencije i potrebnu dokumentaciju o gradskoj imovini iz svojeg djelokruga;

.brinu o savjesnom, odgovornom, zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz djelokruga svog rada;

.obavljaju i druge poslove iz svog djelokruga kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, te aktom predstavničkog ili izvršnog tijela Grada

.u obavljanju poslova surađuju s ostalim odjelima gradske uprave.

III. UPRAVLJANJE, USTROJSTVO I RAD UPRAVNIH TIJELA

Članak 11.

U upravnim tijelima mogu se osnivati unutarnje ustrojstvene jedinice.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela uređuje se na način kojim se osigurava korištenje stručnog znanja zaposlenih te racionalno obavljanje poslova iz djelokruga pojedinog upravnog tijela.

Članak 12.

Unutarnje ustrojstvo upravnih odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za raspored na radna mjesta, radno vrijeme, kao i druga pitanja značajna za rad upravnih odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Gradonačelnik na prijedlog pročelnika.

Članak 13.

Upravnim odjelima Grada upravljaju pročelnici.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim odjelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 14.

Pročelnike upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka imenuje Gradonačelnik na temelju provedenog javnog natječaja.

Pročelnici se imenuju na neodređeno vrijeme.

Uvjeti i postupak za izbor pročelnika, te njihova prava, ovlasti i odgovornosti uređeni su Pravilnikom iz stavka 1. članka 13. ove Odluke.

Prilikom preustroja pročelnici izabrani na javnom natječaju na neodređeno vrijeme raspoređuju se na odgovarajuće radno mjesto bez natječaja.

Članak 15.

Pročelnik upravnog tijela odgovoran je za rad i funkcioniranje tijela kojim upravlja, te za rad službenika i namještenika u tom tijelu, a osobito za:

.zakonitu pripremu i provođenje zakona, propisa, općih i pojedinačnih akata;

.pravovremeno izvršavanje poslova planiranih Godišnjim planom rada upravnog tijela;

.provođenje nadzora nad radom službenika i namještenika tog tijela;

.stručno usavršavanje i osposobljavanje službenika i namještenika;

.osiguravanje efikasnosti rada, uredno, savjesno i pravilno korištenje imovine, sredstava i radnog vremena;

.ostvarivanje suradnje s drugim tijelima gradske uprave, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim.

Pročelnik upravnog tijela za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Pročelnik upravnog tijela dužan je na zahtjev Gradonačelnika podnijeti izvješće o radu upravnog tijela kojim upravlja.

Članak 16.

Usmjeravanje djelovanja upravnih odjela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, odnosno prenesenih poslova državne uprave, a i nadzor nad radom upravnih tijela, u ovlasti su Gradonačelnika.

Članak 17.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Službenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu iz članka 19. ove Odluke.

Članak 19.

Gradonačelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu iz čl. 12. ove Odluke.

Do donošenja akta iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Klasa: 112-01/10- 01/10, Ur. broj: 2170-05/01-1-11-4 od 20. prosinca 2011. godine i I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Klasa: 112-01/12-01/10, Ur. broj: 2170-05/01-1-11-2 od 2. srpnja 2012. godine, osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 20.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, a do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu.

Do imenovanja pročelnika upravnih tijela ustrojenih ovom Odlukom Gradonačelnik će imenovati privremene pročelnike upravnih tijela iz članka 6. ove Odluke, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 21.

Rješenja o rasporedu službenika i namještenika trebaju se donijeti u roku od četrdeset i pet dana od stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/05).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/09

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-11

Kastav, 10. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr