SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 4. sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

U grafičkom djelu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/13) u kartografskim prikazima 3D »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« (M 1 : 25000) i 4B-2 »Građevinsko područje naselja Kastva - Prikaz UPU-a i DPU-a« (M 1:5000) ispravlja se granica obuhvata Detaljnog plana uređenja DPU 2 naselja Rubeši.

OBRAZLOŽENJE ISPRAVKA PLANA

U kartografskim prikazima br. 3D »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« (M 1:25 000) i 4B-2 »GRAĐEVINSKO PODRUČJE GRADA KASTVA - Prikaz UPU-a i DPU-a« mjerila 1:5 000 (SN PGŽ br. 21/03, 14/06, 13/10 i 16/13) utvrđena je tehnička greška prikaza obuhvata Detaljnog plana uređenja DPU 2 naselja Rubeši.

Naime, podnositelj primjedbe Mala Moda d.o.o., Kastav podnijela je primjedbu u toku javne rasprave da se smanji obuhvat Detaljnog plana uređenja dijela naselja Rubeši DPU2 i u usvojenom izvješću sa javne rasprave primjedba je prihvaćena. Međutim, učinjen je propust da se prihvaćenu primjedbu sa javne rasprave na odgovarajući način uključi u kartografski prikaz prostornog plana. Prema stajalištu nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (naputak KLASA: 362-02/12-12/345, URBROJ 531-07-12-1 od 17. svibnja 2012.) u takvom slučaju radi se o ispravci tehničke greške Plana.

Sukladno prethodnom, predlaže se Vijeću da Zaključkom ispravi tehničku grešku, odnosno, ispravi granice obuhvata DPU 2 u kartografskim prikazima 3D »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« u mjerilu 1:25 000, i 4B-2 »GRAĐEVINSKO PODRUČJE GRADA KASTVA - Prikaz UPU-a i DPU-a« u mjerilu 1:5 000.

Klasa: 021-05/13-01/09

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-3

Kastav, 10. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr