SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) i čl. 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
o ukidanju javnog dobra

Članak 1.

Ukida se javno dobro na k.č. br. 14005/4 K.O. Delnice II površine 273 m2.

Članak 2.

Dozvoljava se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz čl.1.ove odluke, te da se na istom izvrši upis prava vlasništva Grada Delnica.

Članak 3.

Zemljište iz članka 1. ove odluke pripojit će se zemljištu na kč.br.14004/6 K.O. Delnice II radi formiranja ceste kod budućeg Hotela Sport Delnice.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 947-04/11-01/49

Ur. broj: 2112-01-30-40-2-13-10

Delnice, 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr