SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Sukladno čl. 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i čl. 59. i 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj dana 30. rujna 2013. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg Izvješća
o radu gradonačelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 6. lipnja 2013. godine i Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 6. lipnja do 30. lipnja 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/12
Ur. broj: 2108-02/1-13-2
Čabar, 30. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr