SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 19.stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/ 12) i članka 30. stavak 1. alineje 4. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/ 09, 37/09, 7/13) Gradsko vijeće Grada Bakra na 4. sjednici održanoj 3. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o zakupu poslovnog prostora na području
Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 47/11, 10/12, 4/13) u članku 15. stavku 2. iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 2.

U članku 39. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od odredbi iz stavaka 1. i 2. ovog članka, u slučaju kada se ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa temeljem članka 15. stavka 2. ove Odluke, može se potpisati ugovor o zakupu sa simboličnom zakupninom.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavak 5. i 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. broj: 2170-02-04/2-13-14

Bakar, 3. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr