SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 1. Petak, 31. siječnja 2003.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

 

Na osnovi odredbe članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine" broj 6/98), te članka 29. Statuta Općine Vrbnik ("Službene novine" broj 4/94, 9/94 i 21/96) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici 26. srpnja 1999. godine donijelo je

 

Odluku o Detaljnom planu uređenja Vrani, Vrbnik

 

Prilikom Zamolbe za izdavanje izvoda iz DPU Vrani, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove u Rijeci - Ispostava Krk utvrdila je da ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA nisu objavljene u cijelosti u "Službenim novinama" broj 19/99.

 

Iza članka 6. dodaje se podnaslov:

"Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

 

Članak 6.a.

Koeficijenti izgrađenosti, koeficijenti iskorištenosti

1. Izgradnja na slobodnostojeći način

kig = 180:600=0,30    kis = 540:600 = 0,90

 

2. Izgradnja na poluugrađen način (parcele od juga prema sjeveru)

kig l = 300:960 = 0,31           kis1 = 900:960=0,94

kig 2 = 240:576 = 0,42          kis2 = 720:576=1,25

kig 3 = 264:744 = 0,35          kis3 = 792:744=1,06

 

3. Izgradnja u nizu

kig=900:2000=0,45    kis=2700:2000=1,35

 

4. Kolektivno stanovanje

kig=900:1680=0,54    kis=3100:1680=l,85

                       Kis = 8752:6560 = 1,33

 

Gustoća izgrađenosti

 

Članak 6.b

Gig = 2784:6560 = 0,42

Veličina i površina građevina (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

 

Članak 6.c.

1. Izgradnja na slobodnostojeći način

- ukupna brutto izgrađena površina   540 m2

- visina V        9 m

- broj etaža E  P+2

 

2. Izgradnja na poluugrađeni način (parcele od juga prema sjeveru)

- ukupna bruto izgrađena površina    900 m2

720 m2 792 m2

- visina V        9 m

- broj etaža E  P+2

 

3. Izgradnja u nizu

- ukupna brutto izgrađena površina   2700 m2

- visina V        9 m

- maksimalni broj etaža E       P+2

 

4. Kolektivno stanovanje

- ukupna brutto izgrađena površina   3100 m2

- visina V        9-15 m

- maksimalni broj etaža E       P+2, P+3

 

Kako se planirani programi unutar pojedinih građevinskih parcela mogu realizirati postepeno, predviđa se mogućnost etapnog građenja

Iza članka 16. dodaje se novi podnaslov:

"Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

 

Uvjeti gradnje i opremanja cestovne i ulične mreže

 

Članak 16.a.

BRZINA KRETANJA

- glavna prometnica    40 km/h

 

ŠIRINA PROMETNICE

- glavna prometnica    2x2,75 m

- pješačka staza          1,5 m

- parkirališta    2,3x5,0 m

 

POPREČNI NAGIB

Predviđa se jednostrani nagib u pravilu 2,5% za asfaltni zastor u pravcu na prometnici, a na parkiralištima nagib od 2%, dok su pješačke staze predviđene sa nagibom od 1,5%

 

NAGIB NIVELETE

Sve su prometnice ispod maksimalno dozvoljenog nagiba od 10%.

 

DONJI - GORNJI STROJ

Prije izrade trupa prometnice od općeg nasipa potrebno je svugdje na budućoj trasi skinuti sloj humusa gdje god se on pojavljuje kao gornji sloj temeljnog tla. Na tako pripremljeno ležišno tlo nanosi se nasip koji treba da je sa što manje primjese humusa, a što više kamenog materijala različite granulacije. Nasip se nanosi u slojevima od 30 cm s nabijanjem.

Gornji sloj prometnice s asfaltnim zastorom sastoji se od:

- tamponskog sloja tucanika (drobljeni kameni materijal) kao donje nosive podloge debljine 25 cm i granulacije profila 0/60 mm

- gornjeg nosivog sloja od bitumenizirane kamene sitneži debljine 5 cm, a granulacije profila 0/31,5 mm

- habajućeg sloja asfalta betona deb. 4 cm, a granulacije profila 0/11 mm

- gornji sloj parkirališnih površina izvodi se od betonskih elemenata koji se postavljaju na tampon i siju travom

- gornji sloj pješačkih staza izvodi se opločnicima "H" ili "I" elementi u boji prema izboru investitora

 

Uvjeti gradnje i opremanja telekomunikacijske mreže

 

Članak 16.b.

Za izvedbu telekomunikacijskih veza predviđena je izvedba DTK instalacije a što je u skladu sa "Zakonom o sistemima veza" ("Narodne novine" broj 53/91). Na rubu granice zahvata i to na dijelu prema postojećoj urbanoj cjelini predviđena je ugradnja tipskog HPT zdenca oznake na nacrtu Zl. Od spomenutog zdenca Z1 pa do ovim prijedlogom predviđenih zdenaca oznake Z2 do Z8 predviđeno je paralelno položiti minimum po dvije P.C. 110 mm. Od predviđenih zdenaca pa do pojedinih objekata predviđeno je položiti po dvije pl. cijevi PEHD 50.

Uvjeti gradnje i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćivanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

 

Opskrba pitkom vodom

 

Članak 16.c.

Novoplanirana izgradnja objekata za stanovanje na istočnoj padini Vrbnika, zahtijeva izgradnju gradskog cjevovoda za potrebe protupožarne preventive i opskrbu stanovnika sanitarnom potrošnom vodom.

Planirana vodoopskrbna mreža predviđa se izvesti od PVC Vinidurit cijevi profila 0 110, 140 i 160 mm, za radni tlak od 10 bara s odgovarajućim fazonskim komadima i lijevano-željeznim armaturama (zasuni, nadzemni hidranti i odzračni ventili).

 

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

 

Članak 16.d.

Planirana izgradnja stambenih objekata zahtijeva maksimalnu zaštitu okoliša i podmorja.

- Oborinske vode

Oborinske vode će se odvojenim kraćim kanalskim mrežama profila 0 250 mm odvoditi u podzemlje preko separatom ulja i upojnog bunara. Eventualna ulja i masti iz automobilskih motora sa parkirališnih površina predviđa se odvesti oborinskom kanalizacijom preko tipiziranog separa- tora masti i ulja, te je izgradnja istog i predviđena prije upuštanja vode u upojni bunar. Oborinska kanalizacija predviđena je u osi buduće prometnice.

- Fekalne vode

Fekalne, odnosno komunalne vode čine otpadne vode iz sanitarnih čvorova i kuhinja budućih objekata. Sve fekalne otpadne vode odvode se u sabirne jame zapremine. 15 ili 30 m3, ovisno o broju stanovnika u pojedinom objektu.

 

Elektroopskrba i javna rasvjeta

 

Članak 16.e.

NN distrubutivna mreža

- Unutar granica zahvata i to uz pješačke staze predviđenih prometnica predviđena je montaža nadzemnih slobod- nostojećih distributivnih ormara sa kućištem od armiranog poliestera sa do osam izvoda (na nacrtu označenih sa NOl do N04)

- Od novopredviđene NTS 10(20)/0,4 kV-630kVA predviđeno je položiti do ormara NOl i N02 dva paralelno spojena kabela PP00A 4x150 mm2 a od ormara N02 pa do N03 i od NTS do ormara N04 po jedan kabel PP00A 4x150 mm2

- Od ormara NO pa do pojedinih objekata polagali bi se također podzemni kabeli tipa PP00A odgovarajućeg presjeka a što će biti definirano kroz elektroenergetsku suglasnost nadležne elektrodistribucije prigodom izrade glavnih projekata NN priključka i prema stvarno potrebitoj snazi.

 

SN kabelska mreža

 

Za napajanje NTS na SN strani predviđeno je ovim prijedlogom da se ista uključi na postojeći SN kabelski rasplet i to podzemnim kabelom kojeg će definirati nadležna elektrodistribucija. Trasa SN kabela predviđena je u zajedničkom kabelskom rovu sa NN kabelima unutar zone zahvata.

Javna rasvjeta

Za sve predviđene prometne komunikacije unutar granica zahvata predviđena je izvedba javne rasvjete. Predviđena javna rasvjeta prema zahtjevima CIE N° 115-1995 svrstana je u klasu M4 sa osnovnim svjetlotehničkim zahtjevima:

Lm = 0,75 cd/m2

jL = 40%

Javna rasvjeta će se izvesti sa stupovima visine 6,0 m montiranim u pješačku stazu i to na vanjskom rubu iste na prosječnom međurazmaku od max. 25 m. Na vrh stupa montirala bi se visokoefikasna svjetiljka sa optičkim sistemom semi-cut off krakteristike i sa ugrađenom NAV žaruljom snage 150 W.

Priključak instalacije javne rasvjete izvršio bi se podzemnim kabelom PP00A 4x25 mm položenim u zemljani rov zajedno sa NN distributivnim kabelima a sam priključak predviđen je u NTS u slogu javne rasvjete.

 

Način izvedbe radova

Trase NN, SN te kabela javne rasvjete kao i DTK instalacije međusobno su usklađene i definirane su unutar poprečnog profila nogostupa. Dubina kabelskog rova treba biti 0,8 m u pješačkoj stazi a prigodom prijelaza ispod kolničkih površina ista treba biti 1,0 m i u tom slučaju kabeli se provlače kroz prethodno položene P.C. cijevi. Prigodom paralelnog vođenja SN, NN i kabela javne rasvjete u odnosu na DTK instalaciju treba iznositi od 0,8 do 1,0 m."

 

Iza članka 21. dodaje se novi članak 22.

"Ova Dopuna stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije i sastavni je dio Odluke o Detaljnjom planu uređenja Vrani, Vrbnik Klasa: 350-02/99-01/09; Ur. broj: 2142-07-04-99-1 od 26. 07. 1999. (objavljeno u "Službenim novinama" broj 19/99)."

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Gršković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr