SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRALJEVICA
72

62.

Na temelju odredbe članka 6., stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici 16. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice
za 2005. godinu

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grad), opseg zaduživanja, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Gradskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i predsjednika Gradskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Poglavarstva), te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke odnose se na proračunske korisnike. Proračunskim korisnicima smatraju se:

. Jedinstveni upravni odjel Grada i

. Ustanove kojih je osnivač Grad, a financiraju se više od 50 0z Proračuna, a to su Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica i Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja / zaduživanja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2005. - 2007. godine s izvorima financiranja za 2005. godinu. Plan iskazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i kapitalne donacije, a usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

Članak 4.

Provedbeni dokumenti Posebnog dijela Proračuna jesu pojedinačni godišnji financijski planovi ustanova iz članka 2. ove Odluke te mjesečni planovi, kojima se planira dinamika korištenja proračunskih sredstava tijekom godine.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti ustanove iz članka 2. ove Odluke o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2005. godinu.

Jedinstveni upravni odjel obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve neprofitne udruge iz programa javnih potreba o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2005. godinu.

III. Izvršavanje Proračuna

Članak 6.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odnosno, rukovoditelj službe u JUO, odgovorni su kako za naplatu prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u okviru svojih ovlaštenja i djelokruga rada.

Članak 7.

Prihodi koje ostvaruju ustanove iz članka 2. ove Odluke obavljanjem vlastite djelatnosti, pripadaju tim ustanovama.

Članak 8.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Poglavarstvo može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Članak 10.

Predsjednik Poglavarstva, uz suglasnost Poglavarstva, može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja, bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 11.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 12.

Sredstva za sponzorstva, donacije i pomoći po pojedinom korisniku veća od 2.000,00 kuna raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva, ukoliko krajnji korisnik i namjena nisu utvrđeni samim Proračunom.

Članak 13.

Odluku o pojedinim trošenjima sredstava na osnovu ugovora i narudžbi za svote veće od 10.000,00 kuna donosi Poglavarstvo.

Članak 14.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva.

Članak 15.

Predsjednik Poglavarstva, i/ili osoba koju je ovlastio jest naredbodavatelj za sve tekuće isplate na teret proračunskih sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, uz naznaku pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Članak 16.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 50.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Predsjednik Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva je obvezan svaki mjesec izvjestiti Poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 17.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 20.000,00 kuna i više.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Predsjednik Poglavarstva.

IV. Upravljanje financijskom i nefinacijskom imovinom

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Poglavarstvo ili Predsjednik Poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva.

Sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do prosinca 2004. godine.

Članak 19.

Grad se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Novčani kredit se može pribaviti na hrvatskom tržištu novca i kapitala do ukupne svote 3.500.000 kuna, koja je iskazana u Računu financiranja Proračuna, a povrat sredstava i plaćanje kamata će započeti u 2006. godini.

Odluku o zaduživanju Grada, te o izdavanju jamstva donosi Gradsko vijeće.

V. Uravnoteženje Proračuna

Članak 20.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Predsjednik Poglavarstva može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili unutar cijelog Proračuna, na zahtjev pročelnika JUO, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

VI. Izvještavanje

Članak 21.

Jedinstveni upravni odjel podnosit će Poglavarstvu mjesečne izvještaje o izvršavanju Proračuna, a rukovoditelji Službi tromjesečne izvještaje o izvršenju programskih aktivnosti.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna I o izvršenju programskih aktivnosti dostavlja se u zakonskom roku Gradskome vijeću na usvajanje.

Članak 22.

Ustanove iz članka 2. ove Odluke dužne su dostaviti mjesečne izvještaje o izvršenju financijskog plana iz članka 3. ove Odluke Jedinstvenom upravnom odjelu do 10. u mjesecu za prethodno razdoblje, a godišnji financijski izvještaj 25. dan u narednoj godini za prethodnu godinu.

Članak 23.

Neprofitne udruge koje su sufinancirane kroz programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi dužne su do 28. veljače 2005. godine dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2004. godinu iz kojeg je razvidno korištenje sredstava dobivenih iz Proračuna za 2004. godinu.

VII. Završne odredbe

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01/12

Ur. broj: 2170/08-08-04-04

Kraljevica, 16. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Čandrlić v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr