SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KASTAV
59

59.

Na temelju članka 24. Odluke o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela (»Službene novine« PGŽ broj 5/02) i članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko poglavarstvo Grada Kastva, na svojoj 47. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. donijelo je

ODLUKU
o III. izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama

Članak 1.

Članak 3. Pravilnika o plaćama (»Službene novine« broj 2/98. i 7/02.) mijenja se na način da se uz postojeća radna mjesta sa pripadajućim bodovima dodaju nova radna mjesta:

- Voditelj službe proračuna, financija i računovodstva 1.450

- Voditelj službe komunalnog, stambenog i poslovnog sustava 1.450

- Viši stručni referent za poslove knjigovodstva, bilanciranja i obračun plaća 1.200

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/47

Ur. broj: 2170-05-01-1-02-5

Kastav, 20. prosinca 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KASTVA:

Predsjednica

Gradskog poglavarstva:

Sonja Brozović-Cuculić, dipl. oecc., v. r.

SISTEMATIZACIJA POSLOVA I RADNIH
ZADATAKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

a) opis poslova i zadataka

- rukovodi radom odjela

- osigurava zakonit rad odjela

- planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela

- provodi i osigurava izvršavanje odluka Gradskog vijeća Grada Kastva i Gradskog poglavarstva Grada Kastva

- izrađuje koncepte akata iz nadležnosti odjela

- po ovlaštenju gradonačelnika donosi akte iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela

- izrađuje program rada odjela, te podnosi izvješća

- ima druga prava, dužnosti i odgovornosti utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Grada

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

b) VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera, 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

c) položen državni stručni ispit

d) probni rad 3 mjeseca

e) broj izvršitelja: 1

2. TAJNIK

a) opis poslova i zadataka

- pomaže Jedinstvenom upravnom odjelu u organiziranju sjednica Gradskog poglavarstva Grada Kastva i Gradskog vijeća Grada Kastva, vođenju zapisnika za Gradsko vijeće Grada Kastva, te pripremanju materijala za prijedloge dnevnog reda, odluka i zaključaka sjednica Gradskog poglavarstva Grada Kastva i Gradskog vijeća Grada Kastva

- vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vijećnika i brine se o učinkovitu dostavu odgovora

- vodi evidenciju o nagrađenima Grada Kastva

- obavlja upravno-administrativno i tehničke poslove za stalna i povremena radna tijela Gradskog poglavarstva Grada Kastva i Gradskog vijeća Grada Kastva

- obavlja poslove pisarnice i arhive

- vodi i sastavlja izvještaje iz Odluke o socijalnoj skrbi

- obavlja poslove sređivanja popisa birača

- obavlja poslove za pripremu izbora (lokalnih, županijskih i državnih)

- obavlja poslove evidencije Mjesnog groblja

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika

b) VI/1. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, 3 godine radnog iskustva

c) probni rad 3 mjeseca

d) broj izvršitelja: 1

3. SAMOSTALNI REFERENT ZA PRORAČUN I FINANCIJE

a) opis poslova i radnih zadataka

- prati propise iz oblasti javne potrošnje

- sudjeljuje u izradi bilance gradskih prihoda

- obrađuje zahtjeve korisnika za osiguranje sredstava iz proračuna

- izrađuje kalkulacije sredstava za pojedine namjene temeljem utvrđenih kriterija

- izrađuje nacrte plansko financijskih dokumenata Grada

- izrađuje mjesečne izvještaje o financijskom poslovanju i proračunu

- vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava korisnika proračuna

- dnevno prati prihode Grada, izrađuje financijske dokumente za plaćanje obaveza, te vodi cjelokupni platni promet

- obračunava plaće i naknade

- vodi blagajničko poslovanje

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika

b) VII/1. stupanj stručne spreme ekonomskog smera, 3 godine radnog iskustva

c) probni rad 3 mjeseca

d) broj izvršitelja: 1

4. SAMOSTALNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV

a) opis poslova i zadataka

- vrši snimanje stanja iz oblasti komunalnog sustava (stambeni i poslovni prostor, te komunalije)

- vrši evidenciju korištenja poslovnog prostora po namjenama i zonama

- izrađuje koncepte i nacrte pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima i obavezama fizičkih i pravnih osoba

- prati provođenje općih akata iz oblasti komunalnog sustava, brine se za njihovo provođenje i ukazuje na probleme i stanje u oblasti komunalnog sustava

- izrađuje planove i programe rada prema vrstama djelatnosti (stambeni prostor, poslovni prostor, ostale komunalne djelatnosti, nerazvrstane ceste i drugo)

- izrađuje izvještaje o realizaciji planova

- ugovara i nadzire poslove na realizaciji komunalnog programa

- obračunava i izdaje rješenja za komunalni doprinos

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika

b) VII/1. stupanj stručne spreme građevinskog smjera, 3 godine radnog iskustva

d) probni rad 3 mjeseca

c) broj izvršitelja: 1

5. SAMOSTALNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

a) opis poslova i zadataka

- izrađuje nacrte općih akata koje donosi Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijeće

- vodi zapisnik Gradskog poglavarstva

- prati sve pravne propise bitne za financiranje Grada

- pruža pravnu pomoć građanima

- priprema inicijative za donošenje Zakona

- priprema izvješća i obrazloženja akata koji se predlažu Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću

- pomaže vijećnicima u izradi amandmana i akata, vrši sve imovinsko-pravne postupke pred organima državne uprave i redovnim sudovima

- izrađuje koncepte pojedinačnih akata u vezi s imovinom Grada

- po punomoći zastupa gradonačelnika u postupcima pred upravnim organima ili sudovima

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika

b) VII/1. stupanj stručne spreme pravnog smjera, 3 godine radnog iskustva

c) probni rad 3 mjesea

d) broj izvršitelja: 1

6. REFERENT ZA PRAĆENJE PRIHODA I NAPLATU SVIH VRSTA PRIHODA

a) opis poslova i zadataka

- praćenje prihoda i naplata svih vrsta prihoda, kao i prisilne naplate

- vrši obračun dotacija i pripremu naloga za isplatu korisnicima proračunskih sredstava

- ispisuje rješenja

- unosi podatke o uplatama po svim vrstama prihoda, te izrađuje godišnje i mjesečne izvještaje

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika

b) VI/VII stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva

c) probni rad 3 mjeseca

d) broj izvršitelja 1

7. REFERENT AOP

a) opis poslova i zadataka

- unosi podatke o obveznicima komunalne naknade, zakupnine, grobnih taksi i stanova te popis stanovništva u kompjutor

- ispisuje rješenja, te mjesečna zaduženja svih vidova naknade Grada

- unosi podatke o uplatama po svim vidovima naknada Grada

- izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje

- surađuje s programerom prilikom izrade novih programa

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika

b) IV. stupanj stručne spreme ekonomskog ili informativnog smjera, 1 godina radnog iskustva

c) probni rad 3 mjeseca

d) broj izvršitelja: 1

8. KOMUNALNI REDAR

a) opis poslova i zadataka

- obilazak područja Grada Kastva u svrhu nadzora održavanja komunalnog reda

- rješenjem naređuje pravnim i fizičkim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

- prati stanje komunalne opreme na području Grada Kastva i podnosi zahtjeve za nabavku nove odnosno održavanje

- izriče pokretanje prekršajnog postupka

- provodi i druge radnje neophodne u svrhu održavanja komunalnog reda

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika

b) IV. stupanj stručne spreme

c) probni rad 3 mjeseca

d) broj izvršitelja 1

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr