SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KASTAV
59

58.

Na temelju članaka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 5. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 4/02) i članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ 24/01) Gradsko poglavarstvo Kastva, na svojoj 47. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutrašnjem ustroju
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva

Članak 1.

U članku 11. Pravilnika o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 5 /02 i 24/04) u daljnjem tekstu: Pravilnik, u stavku 1. dosadašnja točka 3. se briše a nova točka 3. glasi:

»3. Voditelj službe proračuna, financija i računovodstva

- VII stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- pet godina iskustva na sličnim poslovima

- poznavanje rada na PC

- probni rad 3 mjeseca

- položen državni stručni ispit (obaveza polaganja stručnog ispita)

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: izrađuje prijedlog proračuna, izmjena i dopuna proračuna i prateće dokumente, sudjeluje u definiranju programa (svrhe, ciljeva i strukture programa), izrađuje ostale panske dokumente i njihove izmjene i dopune (tromjesečne financijske planove i plan nabave), sastavlja financijske izvještaje: o novčanim tijekovima, o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, te bilješke uz financijske izvještaje, izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna, vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava, brine o prilivu sredstava u proračun i plaćanju dospjelih obveza, vrši obračun naknada članovima izvršnih tijela, autorskih honorara te ostalih naknada, izrađuje kalkulacije sredstava za pojedine namjene temeljem utvrđenih kriterija, obavlja poslove financijske analize (ocjene boniteta), obrađuje zahtjeve korisnika za osiguranje sredstava iz proračuna, priprema dokumente za zaduživanje i izrađuje otplatne planove za dodjeljene zajmove, organizira i koordinira rad službe, prati propise iz oblasti javnih financija, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.«

Članak 2.

U članku 11. Pravilnika, st. 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. Voditelj službe komunalnog, stambenog i poslovnog sustava

- VII/1 stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog tehničkog smjera

- 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima

- poznavanje rada na PC

- probni rad tri mjeseca

- položen državni stručni ispit (obveza polaganja u zakonskom roku)

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: organizira i koordinira rad službe, priprema i izrađuje planove i prijedloge programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te ostalih objekata u vlasništvu Grada, organizira pružanje komunalnih i drugih usluga građanima, predlaže elemente i kriterije za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom (prostorno i urbanističko planiranje, uređenje prostora, zaštita okoliša i sl.), te priprema smjernice odnosno izrađuje prijedloge programa i odluka iz te domene, predlaže smjernice i vodi brigu o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada, sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije, organizira i sudjeluje u provođenju potrebnih radnji u postupk donošenja planova, sudjeluje i provodi određene radnje u izradi projektne i druge dokumentacije iz svoje nadležnosti, te ishodovanja akata temeljem kojih se može graditi, organizira i vodi brigu o nadzoru nad izgradnjom i održavanjem infrastrukturnih, komunalnih i drugih objekata i uređaja, prati i sudjeluje u ostvarenju programa, planova i ugovora, te priprema izvješća o njihovom ostvarenju, predlaže smjernice, sudjeluje u izradi ili izrađuje prijedloge akata iz svoje nadležnosti, daje mišljenja, tumačenja i odgovore po predmetima u okviru svoje nadležnosti, sudjeluje u pripremi prijedloga zaključaka i potrebnih suglasnosti po zaprimljenim zahtjevima, po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih radnih tijela u okviru svoje nadležnosti, sudjeluje i priprema ugovaranje poslova iz svoje domene, obavlja sručne poslove pripreme i realizacije oko prodaje i otkupa nekretnina, prati izvršenje isteka roka ugovora o zakupu nekretnina i ugovora o koncesiji, u okviru svoje nadležnosti prima stranke i daje određena tumačenja i obrazloženja, obavlja i sve druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.«

Članak 3.

U članku 11. Pravilnika dosadašnja točka 4. postala je točkom 5. koja se mjenja i sada glasi:

» 5. Samostalni referent za komunalni sustav

- VII/1 ili VI/1 stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog tehničkog smjera

- 3 godine radnog iskustva

- poznavanje rada na PC

- probni rad tri mjeseca

- položen državni stručni ispit (obveza polaganja u zakonskom roku)

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: predlaže i vodi poslove u vezi s uređenjem naselja, povećanjem kvalitete stanovanja, izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata, te osiguranjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, priprema materijale, sastavlja podloge i obavlja druge pripremne radnje za ugovaranje izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture i drugih objekata, komunalnih usluga, te ostalih gradskih investicija, sudjeluje u izradi projektne prostorno planske i druge dokumentacije, obavlja poslove ishodovanja akata temeljem kojih se može graditi, te svih potrebnih suglasnosti za njihova ishodovanje, vrši ili organizira nadzor nad izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture, komunalnih objekata i drugih objekata i uređaja, te zelenih i drugih javnih površina, provodi upravni postupak i izdaje rješenja o komunlnom doprinosu, u žalbenom postupku na rješenja o komunalnom doprinosu priprema obrazloženja, kontrolira ispravnost komunalne infrastrukture, te komunalnih i drugih objekata i uređaja u vlasništvu grada, priprema i ispostavlja potrebne suglasnosti iz nadležnosti (suglasnosti za priključenje na javno prometnu površinu, na lokacijske i građevinske dozvole i dr.), daje podatke i priprema izvješća iz svog djelokruga za potrebe gradskih tijela i vanjskih korisnika, priprema podatke i odgovarajuće izračune za potrebe ugovaranja zakupa poslovnih, stambenih i drugih prostora, prati upravljanje stambenim i drugim prostorima u vlasništvu Grada, priprema prijedloge ponudbenih troškovnika i ostale materijale potrebne za provođenje natječaja, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe, pročelnika i gradonačelnika.«

Članak 4.

U članku 11. Pravilnika ispred dosadašnje točke 8. koja postaje točkom 10. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. Viši stručni referent za poslove knjigovodstva, bilanciranja i obračun plaća

- VI stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- tri godine iskustva na poslovima knjigovodstva i bilanciranja

- probni rad tri mjeseca

- položen stručni ispit (obveza polaganja u zakonskom roku)

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog knjigovodstva dugotrajne nefinancijske imovine i financijske imovine i obveza, sastavlja financijske izvještaje: bilance, izvještaje o prihodima i rashodima, izvještaje o ostvarenim vlastitim prihodima, vrši obračun plaća i vodi potrebne evidencije uz obračun plaća te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe, pročelnika i gradonačelnika.«

Članak 5.

U članku 11. Pravilnika dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točkama 6., 7. i 8.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu osam dana od objave a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/47

Ur. broj: 2170-05-01-1-02-4

Kastav, 20. prosinca 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KASTVA:

Predsjednica

Gradskog poglavarstva

Sonja Brozović-Cuculić, dipl. oecc., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr