SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KASTAV
59

57.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) i članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Gradsko poglavarstvo Grada Kastva, na 47. sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
u 2005. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Kastva, postupak za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

Djelatnost socijalne skrbi na području Grada Kastva, te postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Grada Kastva za 2005. godinu u razdjelu 4. Proračuna - Socijalni program.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.

Korisnik socijalne skrbi je samac, član obitelji ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Nezaposlenom osobom u smislu ove Odluke, smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu i ispunjava uvjete iz članka 7. i 8. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« broj 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03).

Članak 5.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Kastva.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- socijalni uvjet,

- uvjeti prihoda,

- posebni uvjeti,

- ostali uvjeti.

1. Socijalni uvjeti

Članak 7.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava, i to:

- pravo na pomoć za uzdržavanje,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na pomoć i njegu u kući,

- pravo na osobnu invalidninu,

- pravo na pomoć za nabavku ogrjeva

2. Uvjeti prihoda

Članak 8.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava uvjete prihoda, ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi ne prelaze:

- za samca iznos od 1.600,00 kuna,

- za dvočlanu obitelj iznos od 2.000,00 kuna,

- za tročlanu obitelj iznos od 3.000,00 kuna,

- za četveročlanu obitelj iznos od 3.700,00 kuna, odnosno po 600,00 kuna za svakog daljnjeg člana.

Prihodima iz prethodnog stavka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se pomoć za uzdržavanje i podmirenje troškova stanovanja koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, prava ostvarena temeljem odredbi ove Odluka, te iznos prihoda koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3. Posebni uvjeti

Članak 9.

Posebne uvjete ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02, 174/04)

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,

- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

- slijepe, gluhe i nagluhe osobe te tjelesni invalidi rata i rada uz predočenje rješenja

U ostvarivanju prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

4. Ostali uvjeti

Članak 10.

Ostale uvjete ispunjavaju:

- dobrovoljni darivatelji krvi s 50 i više davanja muškarci, odnosno sa 40 i više davanja krvi žene,

- polaznici specijalnih škola,

- korisnici Programa Gradske organizacije Crvenog križa Kastav,

- djeca do 6 mjeseci života za koje potrebu utvrdi Patronažna služba Zdravstvene stanice Kastav, te djeca do 12 mjeseci života po preporuci pedijatra.

- umirovljenici prema članku 37. ove Odluke.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj imaju pravo na:

1. pomoć za troškove javnog prijevoza,

2. pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole,

3. pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

4. jednokratnu pomoć,

5. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

6. dodjelu poklon paketa,

7. besplatnu prehranu dojenčadi,

8. sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola,

9. pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću,

10. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

11. oslobađanje od plaćanja odvoza kućnog smeća,

12. oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije,

13. pomoć za podmirenje troškova električne energije,

14. besplatne udžbenike za osnovnu i srednju školu

15. nabavu i dostavu gotovih toplih obroka u kuću (pučka kuhinja).

16. jednokratna pomoć umirovljenicima

1. Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza

Članak 12.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza (besplatnu mjesečnu voznu kartu) može ostvariti:

- učenik srednje škole iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete

- učenik osnovne škole koji pohađa Osnovnu školu »Milan Brozović« Kastav, koji se vozi školskim autobusom,

- učenik osnovne škole koji pohađa Osnovnu školu »Milan Brozović« Kastav, ako se ne vozi školskim autobusom

Članak 13.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi s 50 i više darivanja muškarci, odnosno sa 40 i više darivanja krvi žene.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju osobe koje ispunjavaju posebne uvjete iz članka 9. ove Odluke.

Članak 14.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju slijepe, gluhe i nagluhe osobe te tjelesni invalidi rata i rada.

Članak 15.

Korisnicima prava na pomoć za troškove javnog prijevoza može se odobriti besplatno korištenje samo jedne karte za prijevoz po obitelji.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u obitelji s više osoba, koje zadovoljavaju uvjete iz članka 13. ove Odluke, može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza koliko u obitelji ima takvih osoba.

Članak 16.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju i ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te tjelesni invalidi rata i rada.

Članak 17.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza odobravaju se:

- za učenike srednjih i osnovnih škola, do konca školske godine,

- za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine,

- za osobe koje ispunjavaju posebne uvjete, do konca kalendarske godine,

- za slijepe osobe do konca kalendarske godine

- za gluhe i nagluhe osobe

- za tjelesne invalide rata i rada.

2. Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole

Članak 18.

O pravu na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole odlučuje Gradsko poglavarstvo Grada Kastva.

Troškovi prijevoza iz prethodnog stavka ovoga članka podmiruju se mjesečno, temeljem ispostavljene fakture prijevoznika koji vrši prijevoz djece u specijalne škole.

3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 19.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete.

Članak 20.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos najamnine ne prelazi 300,00 kuna, odnosno u iznosu najviše do 300,00 kuna, ukoliko je mjesečni iznos najamnine veći od 300,00 kuna.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku prava ili na način da Grad Kastav djelomično ili u cijelosti plati izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi za pruženu uslugu stanovanja korisniku prava.

4. Pravo na jednokratnu pomoć

Članak 21.

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta.

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete.

Članak 22.

Jednokratna novčana pomoć iznosi 600,00 kuna.

Rješenje kojim se odobrava korištenje jednokratne novčane pomoći, na zahtjev korisnika, donosi Upravni odjel. O korisnicima jednokratne novčane pomoći vodi se posebna evidencija.

Iznimno, na zahtjev korisnika jednokratne pomoći, Gradsko poglavarstvo Grada Kastva, može korisniku pomoći odobriti dodatni iznos novčane pomoći u iznosu od najviše 300,00 kuna u istoj proračunskoj godini.

U jednoj proračunskoj godini, Upravni odjel odnosno Gradsko poglavarstvo Grada Kastva, mogu odobriti korištenje novčane pomoći do visine sredstava predviđenih za te namjene u Proračunu Grada Kastva za tekuću godinu.

5. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 23.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti rodbina umrlog samca ili obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odobrava se najviše u iznosu do 1.800,00 kuna.

6. Pravo na dodjelu poklon-paketa

Članak 24.

Pravo na dodjelu poklon-paketa ostvaruju korisnici Programa Gradske organizacije crvenog križa Kastav i Udruge umirovljenika i starijih osoba Kastav.

Gradska organizacija Crvenog križa Kastav donosi Program uz suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Kastva.

U Proračunu Grada Kastva osiguravaju se sredstva za financiranje Programa iz prethodnog stavka ovoga članka.

7. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 25.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi ostvaruju djeca do 6 mjeseci života, prema potrebi koju utvrđuje Patronažna služba Zdravstvene stanice Kastav.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti i dijete do navršenih 12 mjeseci života, uz preporuku pedijatra.

Besplatna prehrana dojenčadi ostvaruje se u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja Rijeka.

Troškovi besplatne prehrana dojenčadi podmiruju se mjesečno iz Proračuna Grada Kastva temeljem ugovora s Domom zdravlja Rijeka.

8. Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola

Članak 26.

Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola ostvaruju oni učenici čiji roditelji ili staratelji ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete.

Troškovi marende učenika osnovnih škola sufinanciraju se u visini od 800kupnih troškova.

Troškovi sufinanciranja marende učenika osnovnih škola podmiruju se mjesečno i to izravno temeljem ispostavljenih faktura u korist osnovnih škola koje pružaju uslugu izdavanja marende korisnicima prava.

9. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću

Članak 27.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u jaslicama i vrtiću i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji ili staratelji djeteta ispunjavaju socijalne ili posebne uvjete,

b) u iznosu od 880,00 kuna, ukoliko su roditelji ili staratelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena,

c) u iznosu od 820,00 kuna, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti navedeni pod a) i b).

Članak 28.

Pravo na pomoć pri boravku djece u vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene poludnevnog boravka bez ručka djece u vrtiću i to:

a) u visini od 100%,ukoliko roditelji ili staratelji djeteta ispunjavaju socijalne ili posebne uvjete,

b) u iznosu od 500,00 kuna, ukoliko su roditelji ili staratelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena,

c) u iznosu od 480,00 kuna, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti navedeni pod a) i b).

Članak 29.

Pravo na pomoć pri boravku djece u vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene poludnevnog boravka sa ručkom djece u vrtiću i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji ili staratelji djeteta ispunjavaju socijalne ili posebne uvjete,

b) u iznosu od 720,00 kuna, ukoliko su roditelji ili staratelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena,

c) u iznosu od 660,00 kuna, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti navedeni pod a) i b).

Članak 30.

Dječji vrtić »Vladimir Nazor« Kastav je osnovan od Grada Kastva, pa se u Proračunu Grada Kastva osiguravaju sredstva za:

02-149 plaće za zaposlenike u iznosu od 367.000,00 kuna

02-150 doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 56.900,00 kuna

02-151 doprinosi za zapošljavanje u iznosu od 6.100,00 kuna.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav će odrediti cijene smještaja djece, odnosno sufinanciranje od strane roditelja

10. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Članak 31.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Pravo iz prethodnog stavka ovoga članka, može se odobriti pod uvjetom da korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe i ne izdaje ih u najam.

11. Pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća

Članak 32.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda.

c) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka dostavlja se K.D. »Čistoća« d.o.o. Rijeka.

12. Pravo na oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije

Članak 33.

Pravo na oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova korištenja kanalizacije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda.

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova korištenja kanalizacije, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se K.D. »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka.

13. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 34.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, iz prethodnog stavka ovoga članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos utroška električne energije ne prelazi 150,00 kuna, odnosno u iznosu najviše do 150,00 kuna, ukoliko je mjesečni iznos utroška električne energije veći od 150,00 kuna.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se u novcu izravno korisniku prava uz predočenje mjesečnog računa za električnu energiju.

14. Pravo na besplatne udžbenike za osnovnu školu

Članak 35.

Pravo na besplatne udžbenike, ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) posebne uvjete.

15. Pravo na nabavu i dostavu gotovih toplih obroka u kuću (Pučka kuhinja)

Članak 36.

Pravo na nabavu i dostavu gotovih toplih obroka u kuću, ostvaruje samac koji nema mogućnost da mu pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug i djeca, te nema mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, a pomoć mu je prijeko potrebna zbog oštećenog zdravlja, poodmakle životne dobi, bolesti, invaliditeta, nepokretnosti i sl.

Pravo na nabavu i dostavu gotovih toplih obroka u kuću, ostvaruju osobe iz prethodnog stavka ovoga članka, prema potrebi koju utvrdi Patronažna služba Zdravstvene stanice Kastav.

16. Jednokratna pomoć umirovljenicima

Članak 37.

Umirovljenici s područja Grada Kastva imaju pravo jedanput godišnje dobiti pomoć u novcu u iznosu od 100,00 kuna. Pravo iz prethodnog stavka ovog članka pripada onim umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna mjesečno.

V NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 38.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel će u roku od 8 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 39.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Upravnog odjela.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odluku o ostvarivanju prava utvrđenog u članku 16. i 20. stavak 3. ove Odluke, donosi Gradsko poglavarstvo Grada Kastva.

Članak 40.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Gradu Kastvu svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka.

Prema potrebi, Upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Upravni odjel će donijeti novo rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava, te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 41.

Protiv rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 42.

Upravni odjel Grada Kastva dužan je dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće, te do 28. veljače iduće godine za prethodnu godinu), Gradskom poglavarstvu Grada Kastva podnijeti izvještaj o provedbi ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/03) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva u 2003. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/04).

Članak 44.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 022-05/04-01/47

Ur. broj: 2170-05-01-04-6

Kastav, 20. prosinca 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KASTVA

Predsjednica

Gradskog poglavarstva

Sonja Brozović-Cuculić, dipl. oecc., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr