SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju čl. 108. i 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj: 56/13), člancima 33. do 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 56/13) i čl. 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 11. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina
i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj: 45/13) članak 1. mijenja se i glasi:

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine i rokovi za priključenje.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga.

Članak 2.

Podnaslov iznad članka 11. i članci 11. - 17. brišu se.

Članak 3.

Podnaslov iznad članka 18. i članak 18. - brišu se.

Članak 4.

Podnaslov iznad članka 19. i članci 19. - 22. brišu se.

Članak 5.

Podnaslov iznad članka 23. i članak 23. brišu se.

PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu 18. 11. 2013. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/13-01/45

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 11. rujna, 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr