SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Temeljem članka 15. stavka (2) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 - Zakona o vodama, 49/11, 84/11- Zakona o cestama, 90/11 - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i 144/12) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/04) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 3. sjednici koja je održana 11. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora na području Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina).

II. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se na području Općine mogu obavljati na temelju pisanog ugovora su:

-Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-Održavanje javnih površina

-Održavanje javne rasvjete

-Održavanje kablovske televizije

-Održavanje nerazvrstanih cesta

-Dekoracija i iluminacija

Opseg komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za godinu u kojoj se sklapa ugovor, a do isteka roka na koji se ugovor sklapa, bit će uređen godišnjim Programom održavanja odnosno planiranim sredstvima.

Vrijednost radova utvrđuje se prema vrijednosti komunalnih poslova iz Programa održavanja za godinu za koju je zaključen ugovor.

Uvjeti za provedbu postupka

Članak 3.

Za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora iz članka 2. Ove Odluke provodi se postupak:

-Prikupljanjem ponuda ili

-Javnim natječajem

Članak 4.

Postupak prikupljanja ponuda iz članka 3. Ove Odluke primijenit će se ako vrijednost poslova pojedine komunalne djelatnosti bez poreza na dodanu vrijednost iznosi godišnje 250.000,00 kuna i manje.

Članak 5.

Postupak javnog natječaja iz članka 3. Ove Odluke primijenit će se ako vrijednost poslova pojedine komunalne djelatnosti bez poreza na dodanu vrijednost iznosi godišnje više od 250.000,00 kuna.

Članak 6.

Za vrijednost poslova komunalne djelatnosti do 20.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost ne provodi se postupak prikupljanja ponuda ni javnog natječaja.

Članak 7.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Općinska načelnica.

Članak 8.

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo za pripremu i provedbu prikupljanja ponuda odnosno javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje Općinska načelnica, posebno za svaki postupak.

Članak 9.

Povjerenstvo se sastoji od najmanje 3 (tri) člana.

Članak 10.

Odluka o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja mora sadržavati:

-Naziv naručitelja (sjedište,adresa,telefonski broj, broj telefaksa, e-poštu, OIB),

-Djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-Vrijeme na koji se sklapa ugovor,

-Članove povjerenstva,

-Način otvaranja ponuda,

-Podaci o osiguranim sredstvima.

Članak 11.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda na najmanje 3 (tri) adrese potencijalnih ponuditelja.

Poziv za dostavu ponuda ponuditeljima upućuje Općinska načelnica.

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati:

-Naziv naručitelja (sjedište, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, e-poštu, OIB),

-Djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-Vrijeme na koji se sklapa ugovor,

-Način otvaranja ponuda,

-Podaci o osiguranim sredstvima.

-Upute za dobivanje dokumentacije,

-Način, adresu i rok za podnošenje ponuda,

-Rok važenja ponude,

-Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi

-Naznaku da se nepotpune ponude neće uzeti u razmatranje,

-Način i rok plaćanja

-Uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 12.

Javni natječaj objavljuje se na oglasnim pločama Općine i internetskoj stranici, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Članak 13.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici neposredno JUO Općine Vrbnik ili putem pošte preporučeno s naznakom »NE OTVARATI - NATJEČAJ ZA« (komunalne poslove koji su predmet natječaja - sa naznako prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, s adresom naručitelja i ponuditelja), u roku 15 (petnaest) dana od dana dostave poziva ili objave odluke.

Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do datuma i vremena određenog u dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili javnom natječaju.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

Članak 14.

Ponuda mora sadržavati:

a) Ispunjen i ovjeren obrazac ponude i troškovnik sa jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om

b) Preslike obrazaca kojima dokazuje svoju sposobnost:

- Izvadak iz sudskog registra ili rješenja o obrtu iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova iz predmeta prikupljanja ponuda ili natječaja, ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje.

- Podatak o bonitetu (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana od dana dostave poziva iz kojih mora biti vidljivo da ponuditelj nije imao evidentiranih nepodmirenih naloga za čije izvršenje nema pokrića na računu u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

- Dokaz o podmirenim javnim davanjima (Potvrda porezne uprave) ne stariji od 30 dana dostave poziva u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Ponuditelj mora imati ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja.

- Potvrda o nepostojanju duga (nepodmirenih obaveza) prema Općini Vrbnik na dan objave natječaja

- Reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda ili javnog natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi ili slično).

- Osim navedenih dokaza sposobnosti može se odrediti pravna, poslovna, financijska i gospodarska sposobnost ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili dodatne tehničke i stručne sposobnosti.

Članak 15.

Povjerenstvo će provest otvaranje pristiglih ponuda u roku određenom u dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili javnom natječaju, po redoslijedu zaprimanja.

O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.

Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili javnog natječaja smatrat će se neprihvatljivom.

Članak 16.

Na osnovu pristiglih ponuda i zaključka Povjerenstva, Općinski načelnik će utvrditi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te je uputiti Općinskom vijeću na donošenje.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 17.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najniža ponuđena cijena, uz uvjet da je ponuda potpuna i prihvatljiva.

Članak 18.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora donosi Općinsko vijeće.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi se nakon ocjene pristiglih ponuda, u skladu s dokumentacijom i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Općinsko vijeće može donijeti Odluku iz stavka 1. ovog članka ako je pristigla i samo jedna valjana ponuda.

Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne izabere niti jedna od ponuda pristiglih u postupku prikupljanja ponuda ili javnog natječaja.

Protiv Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora nije dopuštena žalba.

Članak 19.

Općinska načelnica sa izabranim ponuditeljima, sklapa Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti u roku 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća iz članka 18. ove Odluke.

Ugovor mora sadržavati sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom:

- Djelatnost za koju se sklapa ugovor

- Vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- Vrstu i opseg poslova,

-Način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

-Jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Ostali uvjeti obavljanja djelatnosti utvrđuju se pozivom za dostavu ponuda ili natječajem i ugovorom.

Članak 20.

Odabrani ponuditelj će u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti ugovora. Period važenja Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora mora biti do ugovorenog roka trajanja Ugovora plus 30 (trideset) dana respiro.

Članak 21.

Ugovor iz članka 19. Ove Odluke prestaje važiti:

- Istekom vremena na koji je sklopljen,

- Prestankom pravne ili smrću fizičke osobe,

- Otkazom ugovora o obavljanju djelatnosti komunalnih poslova (ako izvršitelj ne obavlja poslove iz ugovora pravovremeno i kvalitetno tako da uslijed toga može doći do štete za naručitelja; ako izvršitelj bez opravdanog razloga prestane obavljati poslove iz ugovora; ako izvršitelj nakon upozorenja naručitelja ne obavi pružanje određene usluge iz ugovora),

- Sporazumom stranaka

Odluku o otkazu ugovora donosi Općinska načelnica na prijedlog komunalnog redara, a o razlozima raskida dužna je izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici.

Općinska načelnica je dužna u razdoblju do sklapanja novog ugovora osigurati obavljanje nužnih poslova iz komunalnih djelatnosti za čije obavljanje se ugovor otkazuje.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Nadzor na obavljanjem komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora obavlja komunalni redar.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/13-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 11. rujna, 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr