SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KASTAV
59

54.

Na temelju članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj: 69/99, 151/03. i 157/03.) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2004. godine, donosi

ODLUKU
o visini spomeničke rente

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline u Gradu Kastvu (u daljnjem tekstu) i to:

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline na području Grada u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavlja gospodarska djelatnost,

- visina spomeničke rente,

- način plaćanja spomeničke rente,

- rokovi za plaćanje spomeničke rente.

OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe, koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline Grada Kastva.

Članak 3.

Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi na nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO POVIJESNE CJELINE

Članak 4.

Na području Grada Kastva plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra i to:

1. CITADELA SA ŽUPNOM CRKVOM SV. JELENE

2. KAŠTEL

3. GRADSKA LOŽA

4.CRKVA SV. TROJSTVA

5.CREKVINA - ISUSOVAČKA CRKVA SV. MARIJE

6. DELAVSKA ŠKOLA

7. KULE S POTEZOM BEDEMA

8. CRKVA SV. LUCIJE NA GROBLJU

9. CRKVA SV. SEBASTIJANA

10. MUZEJ S GRADSKIM VRATIMA

11. KUĆA NA GRADSKOM BEDEMU

12. KUĆA DOGRAĐENA NA RENESANSNU KULU I DIO GRADSKIH BEDEMA

13. KUĆA OSOJNAK - KARLAVARIS

14. GRADSKA PALAČA

15. ŽUDIKA - KULA MELNICA - ostaci

16. TRG LOKVINA

17. FORTICA - VIDIKOVAC

18. CRKVA SV. ANTUNA PUSTINJAKA - JURČIĆI (U DIJALEKTU SV. ANTON)

19. CRKVA NA KALVARIJI SV. VIKTOR - JURČIĆI

Na području Grada Kastva plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo kulturno - povijesne cjeline i to:

1. URBANISTIČKA CJELINA NASELJA KASTAV

Nepokretna kulturna dobra iz stavka 1. definirana su prema Rješenju Konzervatorskog zavoda Rijeka od 21. 12. 1966. i popisu Konzervatorskog odjela Rijeka od 30. 9. 2004.

VISINA PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Visina spomeničke rente iznosi 3,00 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili području kulturno-povijesne cjeline.

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 6.

Spomenička renta se plaća u godišnjem iznosu u korist Proračuna Grada, prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva, sve u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Rješenjem o utvrđivanju spomeničke rente utvrđuje se visina spomeničke rente po m2 obračunske površine, obračunska površina, godišnji iznos spomeničke rente, rok plaćanja i način plaćanja.

Na dospjele i neplaćene iznose spomeničke rente obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na javne prihode.

Članak 7.

Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba prestane obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se djelatnost obavljala.

Ako tijekom kalendarske godine neka građevina ili dio Grada dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline, obveznik spomeničke rente u obvezi je platiti spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem je obavljao djelatnost u kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Na ovršni i žalbeni postupak primjenjuje se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj 2170-05-01-1-04-6

Kastav, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr