SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13), te članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 18. rujna 2013. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenje Općine Jelenje

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Plan).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09 i 3/11).

(2) Navedena Ciljana izmjena i dopuna Plana izradit će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04,

45/04 i 163/04), te drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Prostornim planom uređenja Općine Jelenje (Službene novine Primorsko- goranske županije 40/07, 15/11, 37/12) utvrđeno je građevinsko područje naselja Dražice NA 1 na način koji je uvjetovala tadašnja Odluka o sanitarnoj zaštiti voda za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94, 12/94, 12/ 95, 24/96, 4/01, 15/09 i 28/10) koja, u II vodozaštitnoj zoni, nije dozvolila širenje građevinskog područja naselja pa je linija građevinskog područja zadržana na tada izgrađenim područjima odnosno građevnim česticama bez mogućnosti daljnjeg širenja. I već tada, utvrđena linija nije obuhvatila sva izgrađena područja odnosno sve izgrađene građevne čestice. Novom Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 35/12) dozvoljeno je širenje građevinskih područja koji se nalaze u II vodozaštitnoj zoni uz određene uvjete. Naselje Dražice, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011., pokazuje pozitivne demografske pokazatelje pa je zahtjev za proširenjem građevinskog područja opravdan.

Iz prethodno navedenih razloga definirano je i građevinsko područje naselja Podkilavac. Potrebno je preispitati oblik građevinskog područja u cilju omogućavanja izgradnje mlađem naraštaju koji želi ostati.

Poslovnu zonu K15 potrebno je preformirati u dvije poslovne zone zbog investicijskih interesa i mogućnosti brze realizacije jednog dijela planiranog područja.

Pored navedenog potrebno je revidirati infrastrukturne sustava sa naglaskom na komunalne - elektroopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je administrativnim granicama područja Općine Jelenje.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Prostornim planom uređenja Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 40/07) formirano je građevinsko područje naselja Dražice NA 1 prema stvarnim granicama korištenja. Današnja izgrađenost naselja iznosi 93% ukupne površine građevinskog područja naselja Dražice. Unutar utvrđenih granica nisu obuhvaćene sve građevine na području koji se nalazi lijevo od županijske prometnice. Neizgrađeni dijelovi naselja formirani su u dijelovima za koje, prema dosadašnjem stanju, nema pretjeranog interesa za širenje. Za naselje Podkilavac utvrđeno je građevinsko područje naselja u njenim izgrađenim gabaritima pa je tako onemogućeno daljnje širenje što nije prihvatljivo za pokazani interes za poboljšanjem demografske slike naselja.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Ciljeve i programska polazišta za izradu Plana predstavljaju trajno opredjeljenje Općine Jelenje za razvoj svog administrativnog područja u skladu s načelima održivog razvoja. Predviđene izmjene Plana omogućavaju daljnje širenje i razvoj centralnog naselja Općine - naselje Dražice NA 1 u cilju daljnjeg razvoja naselja koje već sada pokazuje pozitivna demografska kretanja i naselja Podkilavac NA 13 u cilju zadržavanja mladog naraštaja. U cilju gospodarskog razvoja Općine poslovna zona K15 podijeliti će se u dvije zone kako bi se planirani zahvat mogao prije realizirati. U cilju razvoja infrastrukturne i komunalne mreže u suradnji sa nadležnim ustanovama preispitati će se mogućnost i potreba za novoplaniranim tehničkim rješenjima.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu Plana biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potreba izrade dodatnih Stručnih podloga za izradu Plana.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za izradu Plana koristit će se podloge u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04), odnosno kartografske podloge iz Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (Službene novine Primorsko- goranske županije 40/07, 15/11, 37/12).

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, 10000 Zagreb, Babonićeva 121

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, 10000 Zagreb, Ul.grada Vukovara 78

-PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

-JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.; Prijenosno područje Rijeka,

-HEP - ODS d.o.o.;, DP »ELEKTROPRIMORJE« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

-KD Vodovod i kanalizacija, Rijeka

Članak 11.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

-dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana (od dana dostave Odluke, podloga i potrebnih mišljenja nadležnih ustanova),

- -u postupku izrade Ciljane izmjene i dopune Plana ne provodi se prethodna rasprava sukladno st. 6. Članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

- utvrđivanje prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 8 dana,

- javni uvid o prijedlog Plana - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

- davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 8 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- ishođenje suglasnosti Župana (mišljenje Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije) u roku od najviše 30 dana,

- donošenje Plana - u roku od 15 dana od dobivanja suglasnosti Župana.

Ukupan rok za izradu Plana iznosi najviše 181 dan.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu Plana osigurati će se iz Proračuna Općine Jelenje.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 15 dana od dana objave Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi Plana,

- sukladno članku 79. Zakona, dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu Plana.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana, da sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-13-2

Dražice, 18. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr