SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Na temelju članka 58. st. 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06, 37/13), članka 45. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 81/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na svojoj sjednici održanoj dana 18. 9. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o držanju i postupanju sa psima i mačkama, o načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim
i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja i postupanja sa psima i mačkama, kretanje pasa, postupanje s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Jelenje, radi zaštite životinja i ljudi koji s njima dolaze u dodir.

Članak 2.

Posjednik životinja svaka je pravna i fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja.

Članak 3.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse koji služe za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske, a koji se nalaze unutar objekata navedenih državnih tijela.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA I MAČAKA

1. Držanje pasa i mačaka

Članak 4.

Psi i mačke drže se sukladno zakonu i drugim propisima s područja zaštite životinja veterinarstva i komunalnog gospodarstva, te odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Posjednik psa i mačke dužan je osigurati da pas i mačka ne ometa red i mir građana učestalim i dugotrajnim lajanjem i zavijanjem, te da ne ugrožava osobnu sigurnost građana i sigurnost drugih životinja.

Psi posebnih namjena (psi čuvari imovine, na dresuri uzgajalištima pasa i sl.) mogu se držati prema njihovoj namjeni u poslovnim i drugim objektima i u krugu tih objekata.

Članak 6.

U stambenoj zgradi s više stanova (u daljnjem tekstu: zgradi) dozvoljeno je u jednom stanu bez prethodne suglasnosti stanara trajno držati jednog (1) psa ili mačku, a uz suglasnost skupa stanara najviše dva (2) psa ili mačke.

U obiteljskoj kući dozvoljeno je trajno držati ukupno najviše pet (5) pasa ili mačaka.

Članak 7.

U dvorištu zgrade posjednik može držati psa ako su suglasni svi korisnici, odnosno vlasnici stanova koji u njima stanuju.

Pas u neograđenom dvorištu ili vrtu i pas u zajedničkom dvorištu ili vrtu mora biti vezan.

Članak 8.

Posjednik koji psa drži u ograđenom dvorištu ili ograđenom prostoru zajedničkog dvorišta ili vrta, na vidljivo mjesto mora staviti oznaku koja upozorava na psa (»Oštar pas«) te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Ako je pas vezan u dvorištu, lanac ne smije biti kraći od 3 metra, a pseća kućica mora biti zaštićena sa svih strana od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Članak 9.

Psi pasmine terijera tipa bull koji ne mogu biti upisani u registar (pit bull terijer) i njihovi križanci, moraju biti označeni mikročipom, sterilizirani ili kastrirani te upisani u Upisnik pasa u rubriku »Moguće opasan pas«. o čemu se obavijest dostavlja Hrvatskom kinološkom savezu. Zabranjuje se držanje istih u stambenim zgradama s više stanova, te njihovo izvođenje na javne površine.

Članak 10.

Zabranjuje se držati psa koji se prema Pravilniku o opasnim psima kategorizira kao »opasan pas«.

Zabranjuje se trgovina, darovanje, izlaganje, oglašavanje, sudjelovanje na natjecanjima, izložbama i bilo kojim drugim javnim nastupima te okupljanjima »moguće opasnim psima«.

Članak 11.

Ako pas ozlijedi neku osobu posjednik psa dužan je o tome odmah izvijestiti nadležnu veterinarsku stanicu koja će izvršiti pregled psa te nadležnog liječnika

Članak 12.

Zabranjuje se provjeravati oštrinu psa na drugom psu ili životinji.

Zabranjuje se huškati psa na čovjeka te na bilo koji drugi način ometati kretanje i sigurnost ljudi na javnim površinama i u zajedničkim prostorima.

Članak 13.

Posjednik psa dužan je nositi pribor za čišćenje psećih fekalija (lopatica, metlica i vrećica) i očistiti svaku površinu koju njegov pas onečisti.

Članak 14.

Posjednik psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini njegov pas.

Posjednik izgubljenog i napuštenog psa također je dužan nadoknaditi svaku štetu koju počini takav pas, od momenta nestanka ili napuštanja, do momenta njegove odjave.

Komunalno društvo Općine Jelenje će voditi brigu o zbrinjavanju izgubljenih i napuštenih pasa za koje ne postoji mogućnost utvrđivanja posjednika odnosno vlasnika u okviru ugovora koji Općina Jelenje sklapa s veterinarskom stanicom, a sve sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

Općina Jelenje isključuje svoju odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni psi za koje nije moguće pronaći posjednika odnosno vlasnika, u slučajevima koji prelaze redovno postupanje koje uključuje dužnu pažnju, odnosno u slučajevima više sile.

Članak 15.

Posjednik psa i mačke koji se o njima ne može brinuti sukladno propisima o zaštiti životinja, propisima o veterinarstvu i držati ih na način i uz uvjete propisane ovom Odlukom, dužan je pronaći udomitelja odnosno osobu koja će se o njima brinuti na propisan, a troškove snosi posjednik. Posjednik psa dužan je o tome obavijestiti veterinarsku stanicu kod koje su se obavljali zahvati na psu u roku od 15 dana.

2. Zdravstvena zaštita, označavanje i upis (registracija) pasa

Članak 16.

Naređene veterinarsko-zdravstvene mjere vezane za držanje pasa obavljaju ovlaštene veterinarske stanice.

Članak 17.

Svaki pas stariji od tri (3) mjeseca mora biti označen mikročipom, a troškove snosi vlasnik. Ova odredba odnosi se na sve pse čiji posjednici stalno ili privremeno borave na području Općine Jelenje.

Članak 18.

Posjednik mora psa starijeg od tri mjeseca prijaviti jednoj od veterinarskih stanica radi upisa u Upisnik pasa i označavanja mikročipom, svake ga godine zaštitno cijepiti protiv bjesnoće, te provoditi druge naređene mjere.

Posjednik mora psa s navršenih tri mjeseca, odnosno nabavljenog psa koji ranije nije bio cijepljen, ni označen mikročipom, cijepiti, odnosno označiti mikročipom u roku od 15 dana od dana kada je navršio tri mjeseca života, odnosno od dana kada je pribavljen. Ova odredba odnosi se i na psa nepoznatog zdravstvenog stanja, koji nije označen mikročipom.

Članak 19.

Posjednik psa dužan je prijaviti nabavu psa, odnosno nestanak, prodaju, darovanje ili uginuće u roku od 14 dana od dana nastanka događaja ovlaštenoj veterinarskoj stanici.

Ako posjednik psa i mačke sumnja da su pas ili mačka uginuli od neke zarazne bolesti, tada je dužan odmah obavijestiti nadležnu veterinarsku stanicu, te dalje postupiti prema njihovim uputama.

Zabranjeno je ubiti psa i mačku koji su bili u kontaktu s lisicom ili se sumnja da su bili u kontaktu s lisicom, prije nego se obavi veterinarsko promatranje psa i mačke.

Članak 20.

Troškove naknade za veterinarsko-zdravstveni nadzor (pregled), troškove cijepljenja, označavanja mikročipom i duge zaštitne i naređene mjere snosi posjednik psa.

Članak 21.

Psa i mačku za koje, po prijavi, nadležni veterinar i komunalni redar utvrdi da se posjednik odgovarajuće ne brine, da im nije poklonjena odgovarajuća briga, te da im se nanosi bol i ozljede ili izaziva strah, komunalni redar može o tome obavijestiti nadležni odjel veterinarske inspekcije.

III. KRETANJE PASA

Članak 22.

Na području naseljenih dijelova Općine Jelenje posjednik je dužan psa voditi na uzici tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i samih životinja, njihovo kretanje, te redovno odvijanje prometa.

»Moguće opasni psi« moraju se, na području iz stavka 1. ovog članka voditi na uzici, obvezno s brnjicom.

Iznimno od stavka 3.ovog članka bordoške doge i napuljski mastifi vode se, na području iz stavka 1. ovog članka, na uzici, ali bez brnjice. Bolesne pse, neupisane (neregistrirane) i pse neoznačene mikročipom ne smije se izvoditi na ulicu i drugu javnu površinu.

Članak 23.

Zabranjeno je uvođenje i kretanje pasa i mačaka tamo gdje bi oni mogli ugroziti zdravlje ljudi i zdravstveno-higijenske uvjete kao što su: prodavaonice živežnih namirnica, muzeji, škole, zdravstvene ustanove, dječje ustanove i sl.

Zabranjeno je uvođenje i kretanje pasa na dječja igrališta, sportske terene i sl.

Psi i mačke se mogu uvoditi u ugostiteljske objekte, te zanatske i trgovačke radnje, ako su s tim suglasni vlasnici ili korisnici tih objekata.

Članak 24.

Odredbe o ograničenju kretanja pasa iz ove Odluke ne odnose se na pse vodiče slijepih osoba.

Lovački i pastirski pas može se kretati izvan naselja sukladno Zakonu o lovstvu.

IV. POSTUPANJE S NEUPISANIM PSIMA TE NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 25.

Hvatanje pasa, napuštenih i izgubljenih životinja, te njihov smještaj u sklonište za životinje mora se obavljati na najprikladniji način, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 26.

Troškove hvatanja, držanja, a prema potrebi i veterinarsko-zdravstvenih mjera što ih je veterinarska stanica poduzela prema neupisanom psu, te napuštenim i izgubljenim životinjama, snosi njihov posjednik ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Općine Jelenje.

Troškove njihove eutanazije snosi njihov posjednik ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Općine Jelenje.

V. NADZOR

Članak 27.

Provođenje ove Odluke nadziru veterinarski i stočarski inspektor, odnosno Jedinstveni upravni odjel.

VlI. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama članka 5 ., 6., 7., 8 ., 9., 10., 11 ., 12. i 20. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 1.000.00 kn.

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupa protivno odredbama članka 5 ., 6 ., 7., 8 ., 9., 10.,12., 14., 19., 22., 23., i 25. ove Odluke.

Članak 30.

Za prekršaj iz članka 14., 23., 24. i 26. ove Odluke komunalni redari mogu osobu koju zateknu u prekršaju kazniti novčanom kaznom (mandatnom kaznom) na licu mjesta, u iznosu od 500,00 kn.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja s psima i mačkama lutalicama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/95).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-13-1

Dražice, 18. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr