SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Jelenje(»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/09, 13/13), a u svezi Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/ 07. i 155/08. - Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 18. 9. 2013. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o načinu držanja domaćih životinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način držanja domaćih životinja na području Općine Jelenje, a kojih su se dužni pridržavati posjednici životinja.

Domaćim životinjama smatraju se:

- kopitari (konji, mazge, magarci i mule)

- papkari (goveda, ovce, koze i svinje)

- perad (kokoši, pure, guske, patke...)

- glodavci (kunići i nutrije).

Odlukom nisu obuhvaćeni psi i mačke te napuštene i izgubljene životinje (kućni ljubimci), čije držanje će se regulirati posebnom odlukom.

Članak 2.

Držanje domaćih životinja podrazumijeva njihov uzgoj, reprodukciju i boravak u gospodarskim stočarskim objektima te na poljoprivrednom i šumskom zemljištu.

Članak 3.

Posjednik životinja iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: posjednik) svaka je pravna i fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja.

II. UVJETI DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Članak 4.

Posjednik, domaće životinje može držati na vlastitom zemljištu ili zemljištu za koje ima ugovoren neki od oblika zakupničkih odnosa.

Zemljište na kojem se drže domaće životinje mora biti ograđeno ogradom dovoljne visine i čvrstoće da je životinje ne mogu preskočiti ili samovoljno napustiti.

Članak 5.

Na području Općine Jelenje unutar građevinskog područja naselja dozvoljeno je držanje domaćih životinja isključivo za vlastite potrebe i to maksimalno:

- odraslih goveda do 4 grla

- teladi ili junadi do 5 grla

- konja do 2 grla

- mazgi do 2 grla

- magaraca do 2 grla

- mula do 2 grla

- ovaca do 20 grla

- koza do 20 grla

- svinja do 5 grla

- nojeva do 3 grla

- peradi do 100 grla

- kunića do 20 grla

- nutrija do 10 grla

Uz navedeni broj grla dozvoljeno je držanje i prirodnog podmlatka do odbića, broj grla moguće je kombinirati u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu.

Članak 6.

Uvjeti, način držanja i broj grla domaćih životinja na području Općine Jelenje izvan granica građevinskog područja naselja određeni su općim odredbama prostornog plana Općine Jelenje.

Članak 7.

Sukladno članku 30.st.3. Prostornog plana Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 40/07) u zoni NA1 Dražice nije dozvoljeno držanje domaćih životinja.

Članak 8.

Na području Općine Jelenje unutar građevinskog područja naselja dozvoljeno je držanje domaćih životinja i u većem broju grla (kopitara) određenog člankom 5. ove odluke u zdravstveno terapijske ili rekreativno sportske svrhe.

Članak 9.

Domaće životinje mogu boraviti na ispaši na poljoprivrednim i šumskim površinama koje su u vlasništvu ili zakupu, te pod nadzorom vlasnika ili posjednika životinje.

Članak 10.

Na zelenim i javnim površinama Općine Jelenje zabranjeno je držanje i ispaša domaćih životinja.

Članak 11.

Domaće životinje na području Općine Jelenje mogu se kretati prometnicama samo pod nadzorom vlasnika i posjednika.

Za stalno ili povremeno korištenje prometnica u svrhu pristupa na ispašu vlasnik ili posjednik domaće životinje dužan je od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje ishoditi suglasnost najkraćeg koridora kojim će se životinje kretati.

Članak 12.

Posjednik domaćih životinja koje su se kretale prometnicama na području Općine Jelenje dužan je očistiti onečišćenje izmetom koje su domaće životinje stavile na prometnicama.

Članak 13.

Domaće životinje treba držati u čvrstim objektima, s uzgojem na stelji (suho izgnojavanje), a potpuno isključiti tekuće izgnojavanje (gnojnica i gnojolovka).

Gnojišta za suho izgnojavanje moraju biti sagrađena od betona i natkrivena tako da se u gnojnu jamu ne slijevaju oborinske i površinske vode te moraju biti vodonepropusne.

Kapacitet gnojišta treba biti toliki da osigurava izgnojavanje za šest mjeseci stajskog držanja.

Poljoprivredna građevina sa izvorom zagađenja mora biti udaljena najmanje 4 m od granica građevne čestice, mjereno od najistaknutijih dijelova građevine, a najmanje 8 m od susjednih građevina sa svih strana osim one koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu.

III. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje te sanitarna i veterinarska inspekcija prema svojim nadležnostima.

Članak 15.

Domaće životinje koje se drže protivno odredbama ove Odluke uklanjati će se rješenjem navedenih inspekcijskih tijela o trošku vlasnika ili posjednika.

Domaće životinje za koje se ne utvrdi vlasnik ili posjednik, a drže se protivno odredbama ove Odluke uklanjati će se o trošku Općine Jelenje.

Općina Jelenje će uklanjanje domaćih životinja iz st.2 ovoga članka povjeriti ovlaštenoj osobi koja je osposobljena za humano zbrinjavanje domaćih životinja.

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kazniti će se za prekršaj osoba koja postupi suprotno odredbama članka 10. ove Odluke.

Za nepostupanje prema člancima 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12. i 13. ove Odluke komunalni redar izdat će Rješenje o postupanju.

Ako počinitelj prekršaja na opetovani izlazak komunalnog redara i dalje postupa suprotno naloženom Rješenju, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak. 17.

Odredbe iz članka 4 i čl. 5. ove Odluke ne odnose se na mini farme koje su prije stupanja na snagu ove Odluke bile upisane u registar farmi te koje posjeduju Jedinstveni identifikacijski broj te ING broj kartice te OPG.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-08/13-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-13-1

Dražice, 18. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr