SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.), a u svezi s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 74/10.) i članka 18. Statuta općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/ 13.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje.

Članak 2.

U odredbama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 3.

Određuju se koeficijenti iz članka 1. ove Odluke prema popisu radnih mjesta kako slijedi:

POPIS RADNIH MJESTA

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

Glavni
rukovoditelj

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

1.

2,50

Rukovoditelj odsjeka općih i pravnih poslova
i javne nabave

1.

2,40

Rukovoditelj

Voditelj odsjeka za proračun i financije

2.

2,00

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

Viši savjetnik

Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo

4.

1,50

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

Stručni suradnik

Stručni suradnik za društvenu djelatnost

8.

1,45

Viši referent

Komunalni referent

9.

1,40


Referent

1. Referent općih poslova
2. Administrativni referent
3. Referent za financije


11.

1,30
1,30
1,30

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Članak 4.

Najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će pojedinačna rješenja o placi službenika i namještenika zaposlenih u odjelima.

Načelnik će u roku iz stavka 1. ovoga članka donijeti pojedinačna rješenja o plaći pročelnika.

Članak 5.

Plaću službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jelenje od 17. rujna 2012. god., Klasa: 120-02/12-01/01, Ur. broj: 2170/04-01-12-1, objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 37/12.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-02/13-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-13-1

Dražice, 18. rujna 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikica Maravić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr