SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 i 56/13) i članka 52. stavka 2. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 7/13) gradonačelnik Grada Opatije donosi 17. rujna 2013.

ODLUKU
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga
Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno radno tijelo gradonačelnika.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

-opskrba pitkom vodom,

-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

-prijevoz putnika u javnom prometu,

-održavanje čistoće,

-odlaganje komunalnog otpada,

-održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

-obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Savjet se osniva s ciljem da:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Opatije,

-predlaže gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti Grada Opatije,

-razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje gradonačelniku,

-prati stanje i daje mišljenje Gradonačelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način,

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti gradonačelnika, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga.

Prethodno mišljenje Savjeta prilaže se uz akt kojim gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 4.

Savjet čine predsjednik i dva člana.

Članovi savjeta su:

-1 član, predstavnik gospodarskih društava/tvrtki s područja Grada Opatije

-1 član, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača

-1 član, predstavnik Grada Opatije

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se posebnim rješenjem gradonačelnika Grada Opatije.

Članak 5.

Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

-danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi dan prestanka,

-danom razrješenja od strane gradonačelnika,

-ako prestane biti članom Udruge za zaštitu potrošača,

-smrću.

Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi se član imenuje u roku od 30 dana.

Članak 6.

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 7.

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i potpisuje akte što ih donosi Savjet.

Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge te donijete akte po točkama dnevnog reda.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana:

-nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se treba izjasniti gradonačelnik ili - nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za sjednice dostavlja se u pravilu pet dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 8.

Administrativne poslove i izvješća za gradonačelnika Grada Opatije o radu Savjeta, kao i stručne poslove potrebne za rad Savjeta obavljat će nadležno upravno tijelo Grada Opatije.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga ( »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/03 i 20/04).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 330-01/13-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-13-2

Opatija, 17. rujna 2013.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr