SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KASTAV
59

50.

POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2005. GODINU

- OBRAZLOŽENJE

2. Prikaz prioritetnih programa Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu

2. Prikaz prioritetnih programa Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu

Posebni dio Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe.

Tekući i razvojni programi Proračuna Grada Kastva sadrže elemente propisane u članku 13. Zakona o proračunu (NN 96/03) kako sljedi:

Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela

U okviru Razdjela 1 Predstavnička i izvršna tijela grada i gradska uprava - GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE

Opći cilj: osigurati obavljanje poslova lokalnog značaja na način da se čim kvalitetnije ostvare potrebe građana

Posebni ciljevi:

- osiguranje uvjeta za obavljanje poslova lokalnog značaja

- donošenje akata u okviru djelokruga grada

Zakonska osnova: - članak 35. Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01)

Potrebna sredstva: 714.000,00 kuna

Broj djelatnika:

Pokazatelji uspješnosti:mjerilo outputa -
mjerilo efikasnosti -
mjerilo rezultata -

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Predstavničko tijelo

Program 03: Program nacionalnih manjina

U okviru Razdjela 1 Predstavnička i izvršna tijela grada i gradska uprava -

GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE

Opći cilj: Zaštita prava i sloboda nacionalnih manjina

Posebni ciljevi: Organiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva srpske nacionalne manjine

Sudjelovanje pripadnika srpske nacionalne manjine u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća

Zakonska osnova: - članka 24. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama (NN 155/02)

Potrebna sredstva: 53.200,00 kuna

Broj djelatnika:

Pokazatelji uspješnosti:mjerilo outputa -
mjerilo efikasnosti -
mjerilo rezultata -

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine

Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela

U okviru Razdjela 1 Predstavnička i izvršna tijela grada i gradska uprava -

GLAVA 01 - GRADSKO POGLAVARSTVO

Opći cilj:

- Svojim zalaganjem i djelovanjem osigurati takve uvjete života u Gradu Kastvu da Grad Kastav postane ugodno mjesto za život svakog njegovog građanina

Posebni ciljevi:

- Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva građana, te ostvarivanje prava i obveza građana na zadovoljstvo građana, te uz promicanje interesa grada

- Upravljati i raspolagati nekretninama i pokretninama u vlasništvu grada poduzimajući aktivnosti u pravcu uvećanja imovine Grada

- Izvršiti efikasnu reorganizaciju Jedinstvenog upravnog odjela

- Donošenje odluka iz svog djelokruga

Zakonska osnova: - članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 i 60/01)

Potrebna sredstva: 386.260,00 kuna

Broj djelatnika:

Pokazatelji uspješnosti: mjerilo outputa - broj primljenih žalbi fizičkih i pravnih osoba na odluke Gradskog poglavarstva

mjerilo efikasnosti - trošak donošenja novih odluka po primljenim žalbama

mjerilo rezultata - broj odbačenih i broj prihvaćenih žalbi

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Izvršno tijelo

Program 05: Javna uprava i administracija

U okviru Razdjela 1 Predstavnička i izvršna tijela grada i gradska uprava -

GLAVA 03 - Jedinstveni upravni odjel

Opći cilj: Pružanje dobre usluge građanima, te efikasan i transparentan rad administracije.

Posebni ciljevi:

- Efikasno rješavanje zahtjeva građana, odnosno problema koji su predmet njihovih zahtjeva

- Pospješiti naplatu nenaplaćenih potraživanja

Zakonska osnova: - članak 53. i 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 i 60/01)

Potrebna sredstva: 2.677.500,00 kuna

Broj djelatnika: 10

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- broj obrađenih zahtjeva i danih odgovora

- broj žalbi fizičkih i pravnih osoba

- iznosi naplaćenih prihoda

mjerilo efikasnosti

- trošak izdavanja novih rješenja po prihvaćenim žalbama

mjerilo rezultata

- skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva i davanje odgovora

- broj odbačenih i broj prihvaćenih žalbi

- udio naplaćenih potraživanja u ukupnim potraživanjima

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

- Tekući projekt: Opremanje uprave

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade

Program 06: Program javnih potreba u sportu

U okviru Razdjela 2: DRUŠTVENE DJELATNOSTI - GLAVA 01: SPORT

Opći cilj:

- Stvoriti preduvjete za različite sportske aktivnosti

Posebni ciljevi:

- Stvoriti preduvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme

- Stvoriti mogućnosti građanima svih dobnih skupina za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima

Zakonska osnova: - članak 37. Zakona o športu (NN 111/ 97, 13/98, 127/00, 24/01 i 100/04)

Potrebna sredstva: 636.000,00 kuna

Broj djelatnika: 1

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- broj djece i mladih uključenih u sportske aktivnosti

- broj odraslih uključenih u rekreativne aktivnosti

mjerilo efikasnosti

- donirana sredstva pojedinim klubovima po sudioniku sportskih aktivnosti

mjerilo rezultata

- udio djece i mladih u sportskim aktivnostima u odnosu na broj djece i mladih u gradu

- broj osvojenih odličja na raznim natjecanjima, te rang natjecanja

- povećanje broja sudionika u pojedinim sportskim manifestacijama

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava

- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine)

Program 07: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi

U okviru Razdjela 2: DRUŠTVENE DJELATNOSTI - GLAVA 02: KULTURA

Opći cilj:

- Obogatiti i razviti kulturnu ponudu Grada Kastva, uz njegovanje i čuvanje bogatog kulturnog nasljeđa

Posebni ciljevi:

- Izvođenje kulturnih aktivnosti kroz cijelu godinu

- Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljenja potreba različitih skupina građana

- Obogaćivanje turističke ponude Grada Kastva

Zakonska osnova: - članak 5. Zakona o udrugama (NN 88/01. i 11/02)

- članak 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97 i 47/ 99)

Potrebna sredstva: 1.232.600,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- broj kulturnih zbivanja i manifestacija

- broj posjetitelja

mjerilo efikasnosti

- trošak po kulturnom događaju, odnosno manifestaciji

mjerilo rezultata

- Povećanje broja kulturnih zbivanja i manifestacija u odnosu na prethodnu godinu

- broj prodanih karata u odnosu na prethodnu godinu za usporedive kulturne događaje

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

- Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine

- Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi

- Tekući projekt: Festival KKL

- Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke

- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

- Kapitalni projekt: Uređenje kovačije

Program 09: »Potrebe iznad standarda«

U okviru Razdjela 2: DRUŠTVENE DJELATNOSTI - GLAVA 03: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »M. Brozović«

Opći cilj:

- Poticati i razvijati kod učenika interes za znanstvene i tehnološke principe koji nisu obuhvaćeni redovnim programima, a sve to ovisno o sklonostima učenika

Posebni ciljevi:

- Rad s nadarenim učenicima i njihova priprema za sudjelovanje na natjecanjima

- Viša razina obrazovanja nadarenih učenika

Zakonska osnova: Članak 12. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 60/03 pročišćeni tekst)

Potrebna sredstva: 191.300,00 kuna

Broj djelatnika:

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- broj djece uključene u obrazovne programe i natjecanja

- broj djece uključene u produženi boravak

mjerilo efikasnosti - utrošena sredstva po djetetu sudioniku obrazovnog programa i natjecanja

- utrošena sredstva po djetetu uključenom u produženi boravak

mjerilo rezultata - udio djece uključene u obrazovne programe i natjecanja u odnosu na broj djece u školi

- postignuti rezultati na natjecanjima

- priznanja dodijeljena nastavnicima koji su pripremali učenike

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Produženi boravak djece

- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja

- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

Program 11: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

U okviru Razdjela 2: DRUŠTVENE DJELATNOSTI - GLAVA 05: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Opći cilj: - Omogućiti čim većem broju djece sa područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor« Kastav

Posebni ciljevi: - Pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci

Zakonska osnova: - članak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97)

Potrebna sredstva: 2.890.000,00 kuna

Broj djelatnika: 5

Pokazatelji uspješnosti: mjerilo outputa - broj djece uključene u programe odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor«

mjerilo efikasnosti - utrošena sredstva po djetetu koje pohađa vrtić

mjerilo rezultata - udio djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja u odnosu na broj djece na području Grada Kastva

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost : D. V. »Vladimir Nazor«

- Tekući projekt: Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »Vladimir Nazor«

Program 12: Razvoj gospodarstva

U okviru Razdjela 03 GOSPODARSTVO

Opći cilj: - Potaknuti razvoj poduzetništva i obrtništva

Posebni ciljevi: - Potaknuti otvaranje novih radnih mjesta

- Potaknuti samozapošljavanje

Zakonska osnova: - članak 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01. i 60/01.)

Potrebna sredstva: 1.756.000,00 kuna

Broj djelatnika:

Pokazatelji uspješnosti: mjerilo outputa - povećanje prihoda od poreza na dobit u odnosu na prethodnu godinu

- broj novootvorenih radnih mjesta

mjerilo efikasnosti -

mjerilo rezultata - udio prihoda od poreza na dobit u ukupnim prihodima proračuna

- stopa nezaposlenosti

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva

- Aktivnost: Razvoj turizma

- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

Program 13: Socijalna skrb

U okviru Razdjela 04 SOCIJALNI PROGRAM

Opći cilj: - Obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Kastva

Posebni ciljevi: - Pružiti financijsku pomoć i pomoć u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva po

moć potrebna (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i sl.)

- Pružiti pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtićima

- Besplatna prehrana dojenčadi

Zakonska osnova: - članak 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03.)

Potrebna sredstva: 2.236.800,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti: mjerilo outputa - broj dodijeljenih jednokratnih pomoći,

- broj odobrenih refundacija troškova stanovanja

- broj odobrenih refundacija troškova električne energije

- broj djece polaznika ostalih vrtića kojima grad

sufinancira smještaj

mjerilo efikasnosti -

mjerilo rezultata - udio građana obuhvaćenih programom socijalne skrbi u odnosu na ukupan broj stanovnika u gradu

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima

- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima

- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima

- Tekući projekt: Opremanje škole Cetingrad

Program 16: Održavanje komunalne infrastrukture

U okviru Razdjela 5 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST - GLAVA 01:

KOMUNALNA DJELATNOST

Opći cilj: - Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti

Posebni ciljevi:

- Osigurati odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- Kvalitetno održavanje javnih površina

- Kvalitetno održavanje nerazvrstanih cesta

- Funkcionalno održavanje groblja

- Kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete

Zakonska osnova: članak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst 84/ 04 i 110/04.)

Potrebna sredstva: 2.488.000,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti: mjerilo outputa - broj reklamacija vezanih za održavanje groblja,

javne rasvjete,

mjerilo efikasnosti - trošak održavanja javne rasvjete po stanovniku

- trošak održavanja groblja po ukopnom mjestu

mjerilo rezultata - postotak smanjenja broja reklamacija vezano za održavanje javne rasvjete, groblja

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja

- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda

- Aktivnost: Održavanje javnih površina

- Tekući projekt: Nabava opreme

Program 17: Program zaštite okoliša i građana

U okviru Razdjela 5 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST - GLAVA 01:

KOMUNALNA DJELATNOST

Opći cilj: - Osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

Posebni ciljevi:

- održavanje čistoće groblja i odlaganje komunalnog otpada

- održavanje čistoće javnih površina i odlaganje komunalnog otpada

- provođenje preventivnih mjera zaštite građana

Zakonska osnova: - članak 7. Zakona o zaštiti okoliša (NN 128/99 i 82/04)

Potrebna sredstva: 616.000,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- broj reklamacija vezano za čišćenje groblja i odlaganje komunalnog otpada

mjerilo efikasnosti

- trošak zbrinjavanja komunalnog otpada po stanovniku

mjerilo rezultata

- postotak smanjenja broja reklamacija vezano za čišćenje groblja i odlaganje komunalnog otpada

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana

Program 18: Javni prijevoz

U okviru Razdjela 5 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST - GLAVA 01:

KOMUNALNA DJELATNOST

Opći cilj:

- Osigurati prijevoz putnika u javnom prometu

Posebni ciljevi:

- Održati postojeći broj linija

Zakonska osnova: Članak 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 84/04 i 110/04)

Potrebna sredstva: 1.037.000,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti:mjerilo outputa -
mjerilo efikasnosti -
mjerilo rezultata -

Program 19: Zaštita od požara

U okviru Razdjela 5 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST - GLAVA 01:

KOMUNALNA DJELATNOST

Opći cilj:

- Organizirati i osigurati učinkovitu vatrogasnu službu

Posebni ciljevi:

- Osigurati provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara

- Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama

- Pružiti kvalitetnu zaštitu građana od požara

Zakonska osnova: članak 3. Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93)

Potrebna sredstva: 472.000,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- broj požara u godini

- visina štete prouzrokovane požarima

mjerilo efikasnosti

- troškovi provođenja preventivnih mjera zaštite od požara po stanovniku

mjerilo rezultata

- postotak smanjenja broja požara

- postotak smanjenja štete prouzrokovane požarima

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara

- Kapitalni projekt: Opremanje DVD

Program 20: Izgradnja komunalne infrastrukture

U okviru Razdjela 5 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST - GLAVA 01:

KOMUNALNA DJELATNOST

Opći cilj:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Posebni ciljevi:

- Bolja prometna povezanost naselja Jurčići i okolnih naselja

- Osigurati bolji i efikasniji pristup RZ Žegoti

- Rješavanje prometnih problema

- Proširenje javne rasvjete

- Uređenje Crekvine i Fortice

Zakonska osnova: članak 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 84/04 i 110/04)

Potrebna sredstva: 16.345.000,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- 850 metara novoizgrađene Ceste 233

- broj novih rasvjetnih mjesta

- veličina javne površine koja je uređena

mjerilo efikasnosti

- trošak po metru asfaltirane ceste

- trošak po rasvjetnom tijelu

- trošak uređenja javne površine po metru kvadratnom

mjerilo rezultata

- postotak povećanja površine (dužine) rekonstruiranih cesta u odnosu na prethodnu godinu

Program sadrži sljedeće projekte:

- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići

- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina

- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije

- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa

- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta

- Kapitalni projekt:Uređenje nerazvrstanih cesta

- Kapitalni projekt:Uređenje Crekvine i Fortice

- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja

Program 22: Program prostornog uređenja

U okviru Razdjela 5 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST - GLAVA 02: STAMBENA DJELATNOST

Opći cilj:

- Osigurati uvjete za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom, te ostvariti uvjete za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša, racionalno korištenje prirodnih i povjesnih dobara

Posebni ciljevi:

- Osigurati bolje uvjete života

- Usaglasiti interese korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru

Zakonska osnova: - članak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04)

Potrebna sredstva: 943.000,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- broj primljenih prijedloga izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja

mjerilo efikasnosti -

mjerilo rezultata

- broj prihvaćenih i odbijenih prijedloga izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja

Program sadrži sljedeće projekte:

- Kapitalni projekt: Izrada UPU

Program 23: Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora

U okviru Razdjela 5 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST - GLAVA 03: OSTALA DJELATNOST

Opći cilj:

- Održavanje i poboljšanje zgrada - poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kastva

Posebni ciljevi:

- Upravljati poslovnim prostorima odgovorno i po načelima dobrog domaćina

- Obavljati popravke, dogradnje i preuređenja radi poboljšanja uvjeta u poslovnim prostorima, te osiguranja uvjeta za kvalitetniju eksploataciju istih

Zakonska osnova: - članak 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01)

Potrebna sredstva: 729.000,00 kuna

Broj djelatnika: -

Pokazatelji uspješnosti:

mjerilo outputa

- ostvareni prihodi od zakupa poslovnih prostora

mjerilo efikasnosti -

mjerilo rezultata

- postotak povećanja prihoda od zakupa poslovnih prostora u odnosu na prethodnu godinu

Program sadrži sljedeće projekte:

- Kapitalni projekt: Izrada UPU

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr