SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

54.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 10. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/ 02-ispr.), članka 8. stavka 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/ 99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. rujna 2013. godine, donijelo je

IZMJENU
Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma
o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa
»Bjeloglavi sup«

Članak 1.

U Odluci o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 12), točka III. mijenja se i glasi:

»mr.sc. Mirela Ahmetović imenuje se za predstavnika Općine Omišalj u Skupštini Udruge iz točke I. i II. ove Odluke«.

Članak 2.

Ova izmjena Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-06-13-01-12

Omišalj, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr