SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

34.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za
dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09), članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

U Vijeće iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

-Igor Matanović, predstavnik Općine Malinska- Dubašnica

-Tončić Tehomilić, predstavnik Općine Malinska- Dubašnica

-Ivan Dujmović, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica

-Nikola Dujmović, predstavnik Lučke kapetanije i

-Zlatan Marunić, predstavnik županijskog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

Stupanjem na snagu ove Odluke dosadašnji članovi Odbora za statutarno - pravna pitanja razrješuju se dužnosti.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-04/1

Ur.broj: 2142/05-01-13-2

Malinska, 19. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51511&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr