SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

32.

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) i članka 7. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/07), Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj dana 5. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih grada Čabra

Članak 1.

U Savjet mladih grada Čabra izabrani su:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih grada Čabra je dvije godine, računajući od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih grada Čabra biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih grada Čabra.

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih grada Čabra ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih u skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel grada Čabra.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Služenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/13-01/1

Ur. broj: 2108-03-01/1-13-3

Čabar, 5. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v.r.

 

Savjet mladih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr