SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

30.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Čabru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/ 02, 31/06, 15/08), i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave NN pod brojem 2013/S 01K-0058068 od 29. lipnja 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici od 5. rujna 2013. god. donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti - dimnjačarski poslovi na području Grada Čabra

1.Na temelju provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 01K-0058068 od 29. lipnja 2013. godine, Grad Čabar dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Čabra sljedećem odabranom ponuditelju:
DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o., Črešnjevo, Školska 11, Beretinec, OIB: 52019316496 (u daljnjem tekstu: koncesionar).

2.Koncesija iz članka 1. Ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći zaključenjem Ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara.

3.Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.

4.Koncesionar je dužan pridržavati se odredbi Odluke o dimnjačarskoj službi (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 33/96) u Gradu Čabru, kojom su utvrđeni poslovi koje koncesionar mora obavljati kao i ostale obveze davatelja koncesije i koncesionara.

5.Naknada za koncesiju iznosi 6.000,00 kuna godišnje i uplaćuje se u korist Proračuna Grada Čabra najkasnije do 20. prosinca za tekuću godinu.

6.Korisnik koncesije dužan je naplaćivati pružene usluge prema cijenama iz ponude (cjenika) koja čini sastavni dio ove Odluke.

7.Davatelj koncesije i koncesionar sklopit će ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja (15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju). Ukoliko se žalbom pokrene postupak pravne zaštite, ugovor o dodjeli koncesije potpisat će se kada Odluka o dodjeli koncesije postane izvršna..

8.Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Čabra da, na temelju ove Odluke, s koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

9.Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Grad Čabar proveo je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-dimnjačarski poslovi na području grada Čabra, te je:

-procijenio vrijednost koncesije na 200.000,00 kuna,

-odredio iznos početne godišnje naknade za koncesiju od 3.000,00 kn,

-dana 13. lipnja 2013. godine donio Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije,

-objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2013/S 01K- 0058068 od 29.06.2013.godine (dan slanja obavijesti - 28.06.2013.),

-proveo postupak javnog otvaranja ponuda dana 30.07.2013. u 12,00 sati te utvrdio da su do roka za dostavu ponuda pristigle 2 (dvije) ponude ponuditelja: DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o., Črešnjevo, Školska 11, Beretinec i D.I.M.Š.O. d.o.o., Mavrinci 24/5, Čavle,

-postupkom pregleda i ocjene ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-02/13-01/06, UR.BROJ: 2108-03-01/1-13-7 od 30. srpnja 2013. godine (datum završetka pregleda i ocjene: 07.08.2013.), ocijenio da je ponuda ponuditelja DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o., Črešnjevo, Školska 11, Beretinec, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i valjana te je, prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocijenjena najpovoljnijom.

Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti- dimnjačarski poslovi na području Grada Čabra kao u izreci Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Nezadovoljna strana može izjaviti žalbu na način i u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi (NN. br. 90/11). Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude, sukladno čl. 146 ZJN.

Klasa: 363-02/13-01/06

Ur. broj: 2108-03-01/1-13-8

Čabar, 5. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr