SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

153.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 12. stavka 2. i članka 13. stavka 4. alineje 2. i stavka 5. Statuta Prirodoslovnog muzeja - Rijeka, članka 28. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09 i 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013., donijela je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Prirodoslovnog muzeja - Rijeka

I.

U Upravno vijeće Prirodoslovnog muzeja - Rijeka imenuju se:

1. Dina Blažević, za predsjednicu,

2. Ljiljana Cvjetović, za članicu.

II.

Mandat članica iz točke I. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata, odnosno do 13. srpnja 2014. g.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednika Upravnog vijeća razrješuje se Ante Šoić, a dužnosti člana razrješuje se Aljoša Babić.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-54

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr