SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

150.

Na temelju članka 91. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11 i 56/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), a uz prethodnu suglasnost »Hrvatskih voda« (KLASA: 325-03/12-04/4, URBROJ: 374-23-2-13-16) od 29. srpnja 2013. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta
vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci
i slivu izvora u Bakarskom zaljevu

Članak 1.

U Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (»Službene novine« broj 35/12), u članku 11., alineja 1. mijenja se i glasi:

»- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada, osim reciklažnih dvorišta i transfer stanica predviđenih prostorno planskom dokumentacijom, uz provođenje mjera zaštite tijekom građenja i korištenja građevina,«.

Članak 2.

U članku 12., točka 4. mijenja se i glasi:

»4. U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane Akcijskim pro gramom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse,«.

Članak 3.

U članku 14., alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje, uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema važećem Zakonu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda,«.

»- stočarska proizvodnja, osim za potrebe poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,«.

U alineji 12. iza riječi »otpad« briše se točka, te se dodaju riječi »ako nije planirana provedba mjera zaštite voda,«.

Iza alineje 12. dodaje se nova alineja 13. koja glasi:

»- građenje regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom.«.

Članak 4.

U članku 21., alineji 1. iza riječi »prometnica,« dodaju se riječi »osim onih koje su neophodne za zahvaćanje, transport i kondicioniranje vode za piće,«.

U alineji 2. iza riječi »vode,« dodaju se riječi »osim onih koje se koriste za kondicioniranje vode za piće,«.

U alineji 3. riječi »ispuštanje otpadnih i oborinskih voda sa svih prometnica i parkirališta,« brišu se.

Članak 5.

U članku 22., alineja 2. mijenja se i glasi:

»- sanitarne otpadne vode moraju se odvesti izvan zone nepropusnom kanalizacijom ili izuzetno sakupljati u nepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa,«.

Iza alineje 2. dodaju se alineje 3., 4. i 5. koje glase:

»- oborinske vode s uređenih površina i krovova građevina moraju se odvesti izvan zone,

- iznimno, čiste oborinske vode s uređenih površina i krovova građevina mogu se prikupljati nepropusnim kanalizacijskim sustavom i ispustiti izravno u nepropusno korito potoka Javor koji prolazi kroz područje izvorišta Martinšćica, odnosno korito Rječine u I. B zoni izvora Rječine,

- iznimno, onečišćene oborinske vode s nepropusnih prometnih površina mogu se prikupljati nepropusnim kanalizacijskim sustavom, pročistiti na separatoru i ispustiti u nepropusno korito potoka Javor koje prolazi kroz područje izvorišta Martinšćica, korito Rječine u I. B zoni izvora Rječine, odnosno u more na području izvorišta Dobrica.«.

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 6.

Članak 6.

U članku 24., alineji 2. iza riječi »kanalizacijom,« dodaju se riječi »ili izuzetno sakupljati u nepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa,«.

Alineja 3. mijenja se i glasi:

»- oborinske vode s uređenih površina i krovova građevina moraju se odvesti izvan zone,«.

Iza alineje 3. dodaju se alineje 4. i 5. koja glase:

»- iznimno, čiste oborinske vode s uređenih površina i krovova građevina mogu se prikupljati nepropusnim kanalizacijskim sustavom i ispustiti izravno u nepropusno korito potoka Javor koji prolazi kroz područje izvorišta Martinšćica, odnosno korito Rječine u I. B zoni izvora Rječine, odnosno u more na području izvorišta Dobrica,

- iznimno, onečišćene oborinske vode s nepropusnih prometnih površina mogu se prikupljati nepropusnim kanalizacijskim sustavom, pročistiti na separatoru i ispustiti u nepropusno korito potoka Javor koje prolazi kroz područje izvorišta Martinšćica, korito Rječine u I. B zoni izvora Rječine, odnosno u more na području izvorišta Dobrica«.

Dosadašnje alineje 4. i 5. postaju alineje 6. i 7.

U dosadašnjoj alineji 6. koja postaje alineja 8. riječi »nepropusnim koritom odvesti izvan zone prema moru« zamjenjuju se riječima »kroz zonu provesti nepropusnim koritom prema moru,«.

Iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

»- vodonepropusnost kanalizacije i korita potoka Javor redovito kontrolirati.«.

Članak 7.

Iza članka 27. dodaje se novo poglavlje IV A) i članak 27.a) koji glase:

»IV A). PROGRAM MJERA SANACIJE ZA POSTOJEĆE GRAĐEVINE I DJELATNOSTI UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE.

Članak 27. a)

Mjere sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite određene su Programom mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.

Programom mjera sanacija određuju se izvori onečišćenja, mjere, aproksimativni troškovi i nositelji sanacije te prioriteti i rokovi realizacije.

Provođenje mjera sanacije iz ovog Programa predviđa se, prema razini prioriteta u tri faze. Mjere iz prve razine prioriteta treba provesti do kraja 2018. godine, iz druge razine do kraja 2023. godine, a iz treće do kraja 2030. godine.

Mjere sanacije zatečenog stanja u zonama određene su na temelju elaborata »Elaborat mjera sanacije na postojećim objektima unutar zona sanitarne zaštite izvora vode za piće na riječkom području«, izrađenom od strane trgovačkog društva RiEKO-LAB d.o.o. Rijeka, broj 05V/10 Rijeka, studeni 2010. godine.

U slučaju promjene vlasnika ili korisnika građevine, obveze propisane Programom mjera sanacije prenose se na novog pravnog slijednika.«

Članak 8.

Članak 31.mijenja se i glasi:

»Članak 31.

Sastavni dio ove Odluke je Program mjera sanacija za postojeće građevine i djelatnosti unutar zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-46

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Program mjera sanacija   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr