SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

116.

Na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 43/07, 47/07 i 48/09), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije, Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. rujna 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije«

I.

U Upravno vijeće Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (u daljnjem tekstu: Upravo vijeće) imenuju se:

1. Erik Fabijanić, za predsjednika

2. Vojko Braut, za člana,

3. Zorko Blečić, za člana.

II.

Upravno vijeće imenuje se na mandat od četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti se razrješuju predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (KLASA: 022-04/11-01/46, URBROJ: 2170/1-01-01/5-11-50) od 28. studenog 2011.g. i Odlukom o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća u Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«, (KLASA: 022-04/13-01/23, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-16) od 17. lipnja 2013. g.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/13-01/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-29

Rijeka, 2. rujna 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr