SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 2., 3., 4. i 7., u svezi sa člankom 19. stavak prvi, podstavak prvi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 25/ 13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći Općinskog
načelnika Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o plaći Općinskog načelnika Vinodolske općine donijeto 31. svibnja 2010. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/10), u članku 2. dio teksta koji glasi: ...»osnovice (4.630,14 kuna) za izračun plaće državnih dužnosnika«, se mijenja i novi tekst glasi: ...»osnovice (4.491,236 kuna) bruto za plaće državnih dužnosnika«.

Članak 2.

Članak 3. Odluke o plaći Općinskog načelnika se mijenja i glasi:

»Članka 3.«

»Osnovica za izračun plaće utvrđena je Odlukom Vlade Republike o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 25/13).

Članak 3.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom Odluke, Odluke o plaći Općinskog Načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/10), ostaje na snazi.

Članak 4.

Ova izmjena i dopuna Odluke o plaći Općinskog načelnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-09-1

Bribir, 31 srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr