SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 15/13), članka 48.i 58. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je:

ODLUKU
o osnivanju novih stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Vinodolske općine

Članak 1.

Osim stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, navedenih u Statutu Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ« br. 40/09 i 15/13), i Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ«, br.40/09 i 15/13), Općinsko vijeće ovom Odlukom osniva dva nova stalna radna tijela - ODBORA, te utvrđuje njihov naziv sastav, broj članova, djelokrug i način rada, kako slijedi:

Članak 2.

»12. ODBOR ZA PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU, I ZAŠTITU I SPAŠAVANJE,«

U okviru nadležnosti Općinskog vijeća vodi brigu o svim aspektima vezano za provedbu svih mjera protupožarne zaštite na području Općine, posebice glede donošenja Planova: zaštite od požara, procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa velikih nesreća, te Plana zaštite i spašavanja za Vinodolsku općinu, kao i Plana civilne zaštite.

Odbor aktivno učestvuje u donošenju svih planskih i drugih dokumenata, na uređenju, planiranju, organiziranju, financiranju i provedbi zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite i civilne zaštite na području Općine, pripremanjem i sudjelovanjem svih sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, u otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

- aktivno sudjeluje u procjenjivanju ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica ratnih razaranja, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća,

- daje svoj doprinos u izradi i implementaciji Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, kao i Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine,

- sudjeluje u kreiranju i provedbi svih mjera protupožarne zaštite, posebice u vrijeme turističke sezone,

- predlaže Vijeću donošenje i usvajanje Financijskih planova za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara, civilne zaštite i općenito zaštite i spašavanja,

- pomaže kod izrade Plana civilne zaštite sa aspekta provedbe mjera: sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanju, kao i ustrojavanja zapovjedništva Civilne zaštite, te vođenja organiziranih snaga civilne zaštite,

- uspostaviti i ugovorom obvezati GDCK Novi Vinodolski na tješnju suradnju vezano za mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana,

- preko povjerenika Civilne zaštite i volontera sudjelovati u vođenju zaštite i spašavanja po mjestu stanovanja, po mjesnim odborima i dijelovima naselja,

- sudjelovati u informiranju, evakuaciji i upozoravanju građana, mladeži i djece u svim aspektima zaštite i spašavanja građana Vinodolske općine te aktivno surađivati sa službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

Odbor ima predsjednika i dva (2) člana koji se biraju iz reda stručnih djelatnika vezanih za ovu oblast. Predsjednik Odbora je u pravilu iz reda vijećnika.

Članak 3.

»13. ODBOR ZA PROMET, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE PROMETNICA«

- učestvuje u izradi svih planskih dokumenata koji se odnose na izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina na lokalnoj razini,

- vodi brigu o gospodarenju cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste,

- predlaže najoptimalnija rješenja da se već postojeće nerazvrstane ceste na području Općine u cijelosti katastarski ucrtaju, nakon provedbe parcelacijskih postupaka, te njihovo upisivanje u zemljišnim knjigama kao javno dobro i isključivo vlasništvo Vinodolske općine,

- u proračunu i Planu izgradnje kapitalnih objekata predlaže izdvajanje dostatnih sredstava za kompletno uređenje cesta i putova, kao i javno-prometnih površina, kao dugoročno strateško opredjeljenje i cilj Vinodolske općine,

- sudjelovanje u izradi planskih dokumenata o ekonomskom i racionalnom korištenju i gospodarenju na svim javnim površinama u vlasništvu Općine, prvenstveno onim namijenjenim za privremeno zauzimanje javnih površina i nesmetano odvijanje prometa,

- strateško opredjeljenje Općine mora biti dugoročno i permanentno građenje, rekonstruiranje i održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama kao javnim površinama,

- stvoriti uvjete da se sve javno-prometne površine u Općini urede, ucrtaju i upišu kako bi koristile za promet po bilo kojoj osnovi, u što ulaze i pristupni putovi, parkirališta, pješačke zone, pješačke staze, trgovi u naseljima, javna stubišta, okretišta vozila javnog prometa, kao i sva proširenja uz nerazvrstane ceste i putove.

Odbor ima predsjednika i dva(2) člana koji se biraju iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika. U pravilu predsjednik Odbora je iz reda vijećnika.

Članak 4.

Ova Odluka o osnivanju novih stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-05

Bribir, 31 srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr