SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 5. stavak prvi točka 7. stavak drugi, stavak peti i stavak deveti, članka 52. stavak prvi, članak 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 56/13), te članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 1. sjednici Vijeća održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvodi obaveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Vinodolska općina i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveza javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog trgovačkog društva VODOVOD »ŽRNOVNICA« d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju, Novi Vinodolski, Dubrova 22. (u daljnjem tekstu Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj radi ravnomjerne izgradnje komunalnih građevina javne odvodnje i vodoopskrbe, te radi sufinanciranja izgradnje vodovodnih građevina.

Naknada za razvoj koristi se za financiranje vodnih građevina iz stavaka 1. ovog članka, prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji se utvrđuje najmanje jedanput godišnje, uz donošenje proračuna za narednu godinu.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Vinodolske općine.

Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovog članka je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge , odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1m3).

Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnim područjima Vinodolske općine.

Članak 5.

Naknadu za razvoj uplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o., Novi Vinodolski, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno kriterijima iz ove Odluke.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o., Novi Vinodolski, a naplaćivat će se uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 6.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 7.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za:

- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Isporučitelja koja je od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te gradnju komunalnih vodnih građevina na području Vinodolske općine sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina kojeg donosi Općinsko vijeće Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općina),

- gradnju sustava odvodnje na području Vinodolske općine,

- otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgradnju vodnih građevina, čija se gradnja financira kreditom poslovnih i ostalih banaka,

- učešća u financiranju projekata gradnje financiranih predpristupnih kohezijskih i strukturnih Fondova te ostalih instrumenata pomoći Europske unije.

Članak 8.

Za namjere utvrđene u članku 7. ove Odluke naknada za razvoj iznosi 1,50 kuna/m3 utrošene vode u razdoblju od 01. listopada tekuće godine do 31. svibnja naredne godine, te 2,50 kuna/m3 utrošene vode u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine.

Članak 9.

Prikupljanje sredstva od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstva sukladno namjerama utvrđenim u članku 7. ove Odluke, obavlja Isporučitelj: KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o.

Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka predmnijevaju

- prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja,

- korištenje prikupljenih sredstava od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u realizaciji razvojnih zahvata, na području Vinodolske općine,

- vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj,

- izrađivanje i dostavljanje šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj i o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za Vinodolsku Općinu,

- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnih izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat na zahtjev Općine,

- izrađivanje i učestvovanje u predlaganju planova gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Općinsko vijeće.

Članak 10.

Nadzor na obračunom i naplatom naknade za razvoj, obavlja Vinodolska Općina- Jedinstveni Upravni odjel- Odsjek za komunalne poslove i Odsjek za proračun i financije, na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. stavak 2. podstavka 4. ove Odluke.

Članak 11.

Program gradnje iz članka 1. ove Odluke donosi Općinsko Vijeće Vinodolske općine , koji obvezno sadrži iskazan planiran prihod od naknade za razvoj i prikaz vodnih građevina koje se planiraju graditi za navedeno programsko razdoblje na području Vinodolske općine.

Temeljem Programa gradnje (Plan gradnje komunalnih vodnih građevina) Vinodolska općina i KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski sklopit će ugovor kojem će se pobliže urediti međusobni odnosi u svezi obračuna, plaćanja i trošenja sredstava naknade za razvoj.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-03

Bribir, 31 srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr