SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

78.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 6. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12.srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

I.

Imenuje se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja ( u daljnjem tekstu: Vijeće) na pomorskom dobru za područje Grada Malog Lošinja.

Vijeće iz prethodnog stavka čine članovi:

2.MARIO KAMALIĆ

3.PETAR STUPAR

4.IVAN FABIJANIĆ

5.DARKO ČUBRANIĆ, kao predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko- goranske županije

5.MARKO SATALIĆ, kao predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.

II.

Vijeće izdaje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Malog Lošinja koje ne isključuje niti ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Svoju djelatnost Vijeće obavlja na temelju Zakona i Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja.

III.

Troškovi Vijeća, naknada za rad i troškovi članova Vijeća, podmiruju se iz Proračuna Grada Malog Lošinja.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09 i 8/13)

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-13-12

Mali Lošinj, 12. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr