SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

67.

Na temelju čanka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13) i članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 99), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 10. srpnja 2013. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj

I.

U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj imenuju se:

1.Ivica Vlašić, za predsjednika,

2.Stjepan Čović, za člana,

3.Bernard Nikolić, za člana,

4.Zvonko Šalov, za člana.

II.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj razrješuju se dužnosti.

III.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

IV.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 10. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr