SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 14. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 10. srpnja 2013. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova
Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

I.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj imenuju se:

1.Ana Dujmović Ranac za predsjednicu,

2.Nataša Kljaić Lukša za člana.

II.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, imenovani od strane Grada Malog Lošinja, razrješuju se dužnosti.

III.

Mandat članovima Upravnog vijeća traje četiri godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-13-1

Mali Lošinj, 10. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr