SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 10. srpnja 2013. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj imenuju se:

1.Martina Lipovac, za predsjednicu,

2.Kristian Lee Dujmović, za člana,

3.Ida Saganić, za člana,

4.Danijela Dumenčić, za člana,

na vrijeme do isteka mandata članova Upravnog vijeća.

II.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj, imenovani od strane Grada Malog Lošinja, razrješuju se dužnosti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 10. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr