SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), a u svezi članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primosko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09 i 13/ 13, Gradonačelnik Grada Krka, 2. rujna 2013. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

I.

JOSIP STANIČIĆ iz Krka, S. Nikolića 38 razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, na osobni zahtjev.

II.

MARINKA MARGAN iz Njivica, Stube put Kijca 3 imenuje se za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, na vrijeme do isteka mandata članova Upravnog vijeća imenovanih Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk (»Službene novine Primosko-goranske županije« broj 25/10).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-02/13-01/2

Ur. broj: 2142/01-02/1-13-3

Krk, 2. rujna 2013.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr