SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

123.

Na temelju članka 58. stavka 1. podstavka 2. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 20. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. srpnja 2013. godine, donio je

P R A V I L N I K
o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti
u poslovnom prostoru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način utvrđivanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te način i postupak utvrđivanja djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na poslovni prostor koji je u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske na kojem Grad ima pravo upravljanja, raspolaganja ili korištenja, temeljem odgovarajućeg akta sklopljenog između Grada i Republike Hrvatske.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na poslovni prostor koji je još uvijek upisan u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na kojem Grad ima pravo raspolaganja ili korištenja te na poslovni prostor koji je bio u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada za koji se vodi postupak na temelju zakona kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tog postupka.

II. UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE

Članak 2.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi, korisnoj površini poslovnog prostora i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Zakupnina iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost, ukoliko Porezna uprava rješenjem utvrdi da je Grad porezni obveznik u svezi s obavljanjem djelatnosti davanja u zakup poslovnog prostora.

Članak 3.

Za poslovni prostor koji se daje u zakup putem javnog natječaja zakupnina iz članka 2. ovoga Pravilnika predstavlja osnovnu (početnu) zakupninu temeljem koje se u postupku javnog natječaja utvrđuje konačna (ugovorena) zakupnina.

Za poslovni prostor koji se daje u zakup bez provođenja javnog natječaja zakupnina se utvrđuje na način da ista ne može biti niža od osnovne zakupnine iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Za poslovni prostor koji koriste upravna tijela Grada za obavljanje svoje djelatnosti zakupnina se ne obračunava.

Za poslovni prostor koji koriste mjesni odbori za obavljanje svoje djelatnosti zakupnina se ne obračunava.

Za poslovni prostor koji koriste ustanove kojima je Grad osnivač ili suosnivač za obavljanje svoje djelatnosti zakupnina se ne obračunava.

Članak 4.

Zakupnina iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika utvrđuje se kao umnožak korisne površine poslovnog prostora i jedinične cijene zakupnine po m2 određene prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi te djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Prema korisnoj površini poslovnog prostora, zakupnina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kako slijedi:

-za poslovni prostor korisne površine do 100 m2, zakupnina se obračunava u punom iznosu;

-za poslovni prostor korisne površine jednake ili veće od 100 m2, a manje od 200 m2, zakupnina za 100 m2 obračunava se u punom iznosu, a za razliku korisne površine zakupnina se umanjuje za 25%;

-za poslovni prostor korisne površine jednake ili veće od 200 m2, zakupnina se za prvih 100 m2 obračunava u punom iznosu, za drugih 100 m2 zakupnina se umanjuje za 25%, a za razliku korisne površine iznad 200 m2 zakupnina se umanjuje za 50%.

Jedinične cijene zakupnine po m2 razvrstane prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi te djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja sadržane su u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 1).

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 4. ovoga Pravilnika, za poslovni prostor iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, ukoliko se na tri uzastopno provedena javna natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ne zaprimi niti jedna prijava odnosno ponuda te se ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti, iznos osnovne zakupnine može se na svakom sljedećem javnom natječaju smanjiti s time da ukupno smanjenje ne može iznositi više od 50% osnovne zakupnine iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Pod korisnom površinom poslovnog prostora razumijeva se površina poslovnog prostora koja je upisana u zemljišnim knjigama na temelju uspostavljenog etažnog vlasništva.

Ako na poslovnom prostoru nije uspostavljeno etažno vlasništvo, korisna površina poslovnog prostora utvrđuje se izmjerom.

Članak 7.

Korisna površina otvorenog natkrivenog dijela poslovnog prostora koji je isključivo u funkciji tog poslovnog prostora, računa se kao umnožak tlocrtne površine otvorenog natkrivenog dijela i koeficijenta 0,75.

Korisna površina otvorenog nenatkrivenog dijela poslovnog prostora koji je isključivo u funkciji tog poslovnog prostora računa se kao umnožak tlocrtne površine otvorenog nenatkrivenog dijela i koeficijenta 0,5.

Korisna površina galerije kao pripadajućeg dijela poslovnog prostora, kada ista ne ispunjava uvjete za obavljanje ugovorene djelatnosti sukladno propisu kojim se uređuje zaštita na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore računa se kao umnožak tlocrtne površine galerije i koeficijenta 0,25.

Korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u podrumu ili suterenu odnosno dijela poslovnog prostora koji se nalazi u podrumu ili suterenu računa se kao umnožak tlocrtne površine podruma ili suterena i koeficijenta 0,25.

Korisna površina poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora koji se koristi za postavu bankomata računa se kao umnožak tlocrtne površine poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora koji se koristi za postavu bankomata i koeficijenta 5,0.

Članak 8.

Poslovni prostori iz članka 1. ovoga Pravilnika koji se nalaze na području grada Rijeke razvrstani su u četiri zone i to: 0, I., II. i III.

Popis ulica po zonama iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 2).

Granice područja zona iz stavka 1. ovoga članka ucrtane su na kartografskom prikazu koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 3).

Poslovni prostori iz članka 1. ovoga Pravilnika koji se nalaze izvan područja grada Rijeke razvrstavaju se u III. zonu.

III. UTVRĐIVANJE DJELATNOSTI

Članak 9.

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru koji se daje u zakup utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Povjerenstva za poslovni prostor (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Promjenu i/ili dopunu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru koji je dan u zakup utvrđuje Gradonačelnik na zahtjev zakupnika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Povjerenstva.

Članak 10.

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuje se, u pravilu, sukladno nomenklaturi iz nacionalne klasifikacije djelatnosti.

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru može se odrediti i uže u odnosu na djelatnost određenu nacionalnom klasifikacijom djelatnosti na način da se precizno utvrde aktivnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru, asortiman koji se nudi, vrsta ugostiteljske djelatnosti ili usluga koja se pruža i slično, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Članak 11.

Za određivanje zakupnine iz članka 4. ovoga Pravilnika utvrđuje se osam grupa djelatnosti.

Djelatnost koja nije navedena niti u jednoj grupi djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, razvrstat će se u onu grupu djelatnosti kojoj je po prirodi posla najsrodnija.

Članak 12.

U poslovnom prostoru može se istovremeno obavljati jedna ili više djelatnosti.

U poslovnom prostoru može se istovremeno obavljati više djelatnosti samo ako je u poslovnom prostoru moguće nedvojbeno utvrditi (razgraničiti) građevne cjeline u kojima se svaka pojedina djelatnost u tom prostoru obavlja.

U slučaju kada se u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti, za svaku od djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru zakupnina se utvrđuje prema korisnoj površini za njezino obavljanje u poslovnom prostoru.

Članak 13.

Prilikom predlaganja djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, odnosno prilikom davanja prethodnog mišljenja o zahtjevu zakupnika za promjenu i/ili dopunu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, Povjerenstvo utvrđuje činjenice i procjenjuje okolnosti bitne za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru, vodeći računa o:

-vlasništvu odnosno osnovi raspolaganja poslovnim prostorom,

-namjeni poslovnog prostora koja je utvrđena prostorno-planskom dokumentacijom,

-namjeni poslovnog prostora koja je upisana u zemljišnim knjigama,

-namjeni poslovnog prostora te okolnostima koje mogu utjecati na obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi u građevini koja je zaštićeno kulturno dobro,

-posebnim uvjetima koje prostor mora ispunjavati za obavljanje određene djelatnosti,

-posebnim uvjetima, suglasnostima, ovlaštenjima, potvrdama i slično, a koje budući zakupnik mora ispunjavati odnosno pribaviti za obavljanje određene djelatnosti,

-usklađenosti s razvojnim planovima Grada,

-iskazanom interesu gospodarskih subjekata (neovisno o tome obavljaju li profitnu, ne-profitnu ili javnu djelatnost i sl.) kao potencijalnih zakupnika,

-djelatnostima koje obavljaju drugi gospodarski subjekti u neposrednoj blizini poslovnog prostora,

-potrebama građana za određenim djelatnostima u pojedinom dijelu grada,

-općem stanju poslovnog prostora te radovima koje je nužno izvesti, a koji sukladno zakonu kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava predstavljaju obavezu vlasnika poslovnog prostora,

-procjenu eventualnih ulaganja budućeg zakupnika u poslovni prostor,

-drugim činjenicama i okolnostima bitnim za utvrđivanje djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Članak 14.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika.

Predsjednik i jedan član Povjerenstva te njihovi zamjenici imenuju se iz redova službenika Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, dok se drugi član Povjerenstva te njegov zamjenik imenuje se iz redova službenika Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik na rok od dvije godine, a na prijedlog pročelnika upravnih tijela čiji se predstavnici imenuju u Povjerenstvo.

U radu Povjerenstva prema potrebi sudjeluju i službenici Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Odjela gradske uprave za kulturu, Odjela gradske uprava za sport i tehničku kulturu, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo te Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

Administrativne, tehničke i stručne poslove za rad Povjerenstva obavlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Članak 15.

Povjerenstvo poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.

Prijedlozi odnosno mišljenja koje Povjerenstvo upućuje Gradonačelniku obrazlažu se sukladno odredbi članka 13. ovoga Pravilnika.

Povjerenstvo o prijedlozima odnosno mišljenjima koje dostavlja Gradonačelniku odlučuje većinom glasova svih članova Povjerenstva.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Kartografski prikaz iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/63-4

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 16. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK

mr. sc. Vojko OBERSNEL, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djel  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr