SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09, 127/ 10) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/13) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 6. kolovoza 2013. godine, usvaja

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE ČAVLE ZA 2012. GODINU

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o ZIS).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz

stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o ZIS).

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE

OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2011. godine usvojilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle u 2012. godini KLASA: 021-05/11-01/09, URBROJ: 2170-03-11-01-2.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Čavle prihvaćena je Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/12-01/01; URBROJ: 2170-03-12-01-3 od 9. veljače 2012. godine.

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle, KLASA: 021-05/12-01/09, URBROJ: 2170-03-12-01-03, usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle dana 4. listopada 2012. godine. Sastavni dio Odluke je Plan zaštite i spašavanja. Plan civilne zaštite nije bio dio Plana zaštite i spašavanja te je potrebno pristupiti njegovoj izradi u 2013. godini.

Općina Čavle ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle, izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Oba dokumenta usvojena su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 24. siječnja 2002. godine, te ažurirana 2008. godine. U prosincu 2012. godine Općina Čavle sklopila je Ugovor o suradnji s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije, a vezano za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite šuma od požara.

Do kraja 2012. godine nije donesena odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Čavle. Procjenom ugroženosti predviđeno je osnivanje postrojbe opće namjene sa 23 člana, te 1-2 povjerenika civilne zaštite za svako naselje Općine Čavle.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/ 08), Općinsko vijeće Općine Čavle donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle (KLASA: 021-05/08-01/7, URBROJ: 2170-03-08-1-5 od 25. rujna 2008. godine). Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

Temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinski načelnik donio je Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle (KLASA: 214-02/11-01/04, URBROJ: 2170-03-11-01-5 od 5. prosinca 2011. godine).

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (NN 43/12), Općina Čavle postupila je sukladno obvezama navedenim u Programu. Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 214-01/12-01/01, URBROJ: 2170-03-12-01-2 od svibnja 2012. godine usvojen je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Čavle za 2012. godinu. Navedenim Planom imenovao se Davor Gržetić kao osoba zadužena za koordinaciju zadaća iz Programa aktivnosti, te je propisana obveza ažuriranja podataka iz tabelarnog dijela Plana zaštite od požara. DVD Čavle je 1. ožujka 2013. godine odlukom Upravnog odbora usvojio Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora na području Općine Čavle za 2012. godinu. DVD Čavle svake godine potvrđuje ispravnost vozila, opreme i tehnike u svom vlasništvu; sva oprema je testirana, a vozila su uredno registrirana i osigurana. DVD Čavle je u periodu od 1. lipnja do 31. listopada imao zaposlena dva sezonska vatrogasca. U slučaju potrebe za teškom građevinskom mehanizacijom istu bi pružili Autoprijevoznik R. Mavrinac i GP Milardović.

Za potrebe zimske službe proveden je postupak javne nabave, objavljen u oglasniku javne nabave pod brojem 2102/S002-0075638. Temeljem provedenog postupka i odluke Općinskog načelnika sklopljen je Ugovor o pružanju usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Čavle s Obrtom za prijevoz i usluge građevinske mehanizacije, vl. Ronald Mavrinac, i to za period od studenog do ožujka, KLASA: 340-01/12- 01/01, URBROJ: 2170-03-12-01-07 od 6. prosinca 2012. godine.

Obavljanje komunalnih poslova, odnosno održavanje komunalne infrastrukture povjereno je tvrtki GPP Mikić d.o.o., Ugovor KLASA: 363-02/09-01/05, URBROJ: 2170- 03-09-01-11 iz 2009. godine. Svake se godine s tvrtkom GPP Mikić d.o.o. sklapa Dodatak osnovnom ugovoru, a vezano uz predviđena proračunska sredstva za pojedinu godinu (Dodatak 4. osnovnom ugovoru KLASA: 363-02/ 12-01/02, URBROJ: 2170-03-12-01-2 od 26. ožujka 2012. godine).

U 2012. godini na području Općine Čavle nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane snage zaštite i spašavanja.

1.STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE - OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Čavle.

Stožer se sastao jedan put u 2012. godini i to 18. travnja.

Dnevni red sjednice: 1. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, 2. Razno. Zaključak: Prihvaćen je program provedbe mjera zaštite od požara Općine Čavle.

Članovi Stožera su se putem sjednica izvještavali o svim bitnijim pojedinostima vezanim uz sustav zaštite i spašavanja.

U 2012. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera.

1.2.SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2012. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Čavle, izuzev svoje redovne djelatnosti.

1.3.ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1.Vatrogasna zajednica PGŽ

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle član je Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije. U 2012. godini za djelovanje VZ PGŽ izdvojena su sredstva u iznosu 10.250,00 kn, a za poslove usklađivanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite šuma od požara.

1.3.2.Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Općina Čavle ima sklopljen Sporazum o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Čavle u 2012. godini, KLASA: 404-01/12-01/02, URBROJ: 2170-03-12-01-2 od 22. prosinca 2012. godine. Potpisnici Sporazuma su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle i Općina Čavle.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Rijeke navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite od požara Općine Čavle.

U 2012. godini za potrebe financiranje vatrogasnih društava, odnosno za represivnu vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle, izdvojena su sredstva u iznosu 273.141,60 kn.

U 2012. godini nije bilo značajnijih intervencija na području Općine Čavle, izuzev redovnih izlazaka na teren.

1.3.3.Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Mario Bernobić. Operativni sastav Društva broji 22 vatrogasca, od čega 17 vatrogasca s položenim ispitom i liječničkim pregledom. DVD Čavle ima 11 kompleta uniforma za intervencije na šumskim požarima, te 11 kompleta uniforma za tehničke intervencije. Sva oprema i ljudstvo osigurani su policom osiguranja.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Čavle navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite od požara Općine Čavle.

U 2012. godini za potrebe financiranja vatrogasnih društava, odnosno za donaciju DVD-u Čavle, izdvojena su sredstva u iznosu 195.274,40 kn.

U 2012. godini zabilježene su sljedeće intervencije i aktivnosti Društva:

-vatrogasne intervencije na području Općine Čavle i okolnih općina: 5 x Cernik, 3 x Hrastenica, 2 x Streljana »Kovačevo«, 2 x Donje Jelenje, Žubrovo selo, 2 x Čavle, 2 x Podrvanj, Mavrinci (iza »Lesnine«), Svilno, Automotodrom (pista), 3 x intervencija zbog vremenskih nepogoda (bura), Jezero, 2 x Kripanj, Zastenice, 2 x Soboli, Mali Platak, Meja, 2 x Draga, Crikvenica, Selce, Škrljevo, Baredine, Grad Grobnik, Halovac

-dežurstva: od 1. lipnja do 31. listopada DVD je imao zaposlena dva sezonska vatrogasca koji su ukupno odradili 1317 sati; odrađeno je 614 sati ophodnje i motrenja članova Društva

-ostalo: ispumpavanje vode (3 x Jezero, Zastenice), osiguranje maškaranih događanja (povorka, maškarane večeri), 2 x intervencija na poplavu (Cernik), osiguranje biciklističke utrke po Grobnišćini, aktivnosti oko proslave Dana sv. Filipa i Jakova (Grad Grobnik), 2 x prijevoz vode na Platak za Crveni križ, 5 x odvoženje vode na pojilišta, osiguranje manifestacije »Streetrace«, dežurstvo za potrebe zimske službe, dežurstvo na dočeku Nove godine, vježbanje, usavršavanje i vršenje pokaznih vježbi, redovno servisiranje vatrogasne opreme.

1.3.4.Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Općine Čavle nema ustrojenih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

1.4.ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

1.4.1. Postrojba civilne zaštite

Procjenom ugroženosti predviđeno je osnivanje postrojbe opće namjene sa 23 člana. Do kraja 2012. godine nije donesena odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Čavle.

1.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Procjenom ugroženosti predviđeno je imenovanje 1-2 povjerenika civilne zaštite za svako naselje Općine Čavle. Do kraja 2012. godine nije donesena odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite.

1.4.3. Voditelji skloništa

Na području Općine Čavle nema skloništa osnovne zaštite.

1.5.SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle nije donesena do kraja 2012. godine.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle. Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su:

1.Hrvatska gorska služba spašavanja

2.Protect d.o.o.

3.Dezinskecija d.o.o.

4.Zavod za hitnu medicinu PGŽ

5.Klinički bolnički centar Rijeka

6.Dom zdravlja Rijeka, Zdravstvena stanica Čavle

7.Zavod za socijalnu skrb u PGŽ

8.Veterinarska stanica Rijeka

9.Gradsko društvo Crvenog križa Grada Rijeke

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle (navedenim pod točkama 8. i 9.) potrebno je zaključiti ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Nastavni zavod za javno zdravstvo

Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2012. godine nisu bile aktivirane na poslovima zaštite i spašavanja.

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Čavle.

2.STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle nije donesena do kraja 2012. godine.

Osim osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu zaštite i spašavanja. Tim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

2.1.Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

Sukladno Procjeni i Planu, na području Općine Čavle djeluju sljedeće pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje:

1.KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.

2.Hrvatske vode, VGO Rijeka

3.»Energo« d.o.o.

4.HEP proizvodnja d.o.o.

5.Plinacro d.o.o.

6.Europetrol d.o.o.

7.INA d.d.

8.KD Čistoća d.o.o.

Dužnost je ovih pravnih osoba ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Čavle u slučaju katastrofa i velikih nesreća. U 2012. godini nisu izdvojena sredstva za namjenu aktiviranja, obučavanja ili pribavljanja opreme koja će se koristiti za potrebe zaštite i spašavanja.

2.2. Pravne osobe koje pružaju usluge

Sukladno Procjeni i Planu, na području Općine Čavle djeluju pravne osobe koje pružaju usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., a od interesa za sustav zaštite i spašavanja. To su:

1.Hrvatski Caritas

2.KD Autotrolej d.o.o.

3.KD Čavle d.o.o.

4.Lovor d.o.o.

5.Aeroklub Krila Kvarnera

6.Autoprijevoznik Ronald Mavrinac

7.Autoprijevoznik B. Gluić

8.Autoprijevoznik G. Maršanić

9.Lovačko društvo »Jelen«

10. Osnovna škola Čavle

11. Dječji vrtić »Čavlić«

12. Dom Platak

13. Automotodrom Grobnik

14. NK Grobničan

15. Metro d.o.o.

16. Gostiona »Igralište Mavrinci«

17. Vila »Sandi«

18. Gostiona »Putnik«

19. Sobe »Saršon«

20. Pekara »Čavjanka«

21. Pekara »Lišćevica«

22. Toi toi d.o.o.

S istima je potrebno potpisati ugovore o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle. Tijekom 2012. godine nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe zaštite i spašavanja.

2.3. Udruge građana

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja su:

1.Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Čavle ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2012. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. U 2012. godini nije bilo potrebe za angažmanom HGSS-a.

2.Hrvatski crveni križ, Aktiv Čavle

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa i broji više od 300 članova. U 2012. godini održane su tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Crveni križ, Aktiv Čavle na korištenje ima prostoriju u zgradi Doma Čavle. Aktiv se uključuje u razne aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa i brojne humanitarne aktivnosti. Za Crveni križ, Aktiv Čavle je u 2012. godini izdvojeno 45.551,00 kn.

3.Hrvatski Crveni križ

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Za Crveni križ je u 2012. godini izdvojeno 18.855,00 kn.

3.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Tijekom 2012. godine nije usvojen niti jedan novi prostorni plan.

3.2. Edukacija građana

Tijekom 2012. godine nisu održane aktivnosti vezano uz edukaciju građana na temu zaštite i spašavanja.

3.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

Tijekom 2012. godine provedena je kratka edukacije djece u OŠ Čavle na temu zaštite i spašavanja, i to u svibnju 2012. godine. U edukaciju su bila uključena sva školska djeca, a edukaciji je prisustvovao povjerenik zaštite na radu.

3.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

U Općini Čavle postoji jedna sirena za uzbunjivanje mještana o ugrozima. Uočeno je da sirena nije ispravna te je poslana na popravak.

3.5. Ostalo

U Općini Čavle sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

4.ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle predlaže se sljedeći zaključak:

U 2012. godini u Općini Čavle nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo potrebe za angažiranjem snaga zaštite i spašavanja.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Čavle u svojim je začecima. Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja nije u potpunosti zadovoljavajuće, pojedine dokumente potrebno je donijeti i uskladiti sa zakonskom regulativom. Potrebno je usvojiti plan civilne zaštite, te odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle, te prema toj odluci sklopiti ugovore s određenim pravnim osobama.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Čavle nije oformljena, te nisu imenovani povjerenici civilne zaštite. Potrebno je kontaktirati nadležne institucije, te popuniti postrojbu ljudstvom i održati smotriranje iste.

Većina zadaća iz smjernica donesenih prethodnih godina nije se realizirala, a iz razloga neadekvatno postavljenih ciljeva, te vanjskih utjecaja kao što su otežana komunikacija s pojedinim pravnim subjektima.

U Proračunu Općine Čavle do sada nisu bila izdvajana sredstva za sustav zaštite i spašavanja, odnosno Stožer zaštite i spašavanje ili opremanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite. Sredstva za navedeno potrebno je planirati u Proračunu Općine Čavle.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav zaštite i spašavanja Općine Čavle adekvatno osposobio za djelovanje, potrebno snage usmjeriti na kompletiranje dokumentacije, popunjavanje snaga zaštite i spašavanja, te obučavanje i opremanje istih. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka, jednu stožernu vježbu godišnje, kao i uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-03-13-01-9

Čavle, 6. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=849&mjesto=10008&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr