SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09. i 31/09., 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 01. kolovoza 2013 godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području Grada Vrbovskog

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Grada Vrbovskog (daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova.

Članove Vijeća čine:

1.Dražen Mufić, gradonačelnik Grada Vrbovskog, predsjednik

2.Romeo Bajt, načelnik Policijske postaje Vrbovsko, zamjenik predsjednika

3.Željko Kurjega, sudac Prekršajnog suda u Delnicama, član

4.Bruno Kolaković, predstavnik Općinskog državnog odvjetništva Karlovac, član

5.Stanislava Hlavač, socijalna radnica Podružnice Vrbovsko Centra za socijalnu skrb Rijeka, članica

6.Tanja Jakovac, pedagog Osnovne škole I. G. Kovačića Vrbovsko, članica

7.Ljiljana Carević, pedagog Željezničke tehničke škole Moravice, članica

8.Tihomir Umiljenović, dr. liječnik primarne zdravstvene zaštite, član

9.Nensi Tatar, novinarka, predstavnica tiska, članica

Članak 3.

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća.

Član Vijeća može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.

Članak 4.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Grada Vrbovskog putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.

Program prevencije iz stavka 1. ovog članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnički i mlađih punoljetnih osoba, zloporabu droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguranja i povećanja mira te sigurnosti ljudi i imovine.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća sjednicom Vijeća predsjedava član Vijeća kojega za to ovlasti predsjednik Vijeća.

Vijeće zasjeda prema potrebi.

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 9.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

Članak 10.

Rad u Vijeću je počastan.

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 215-01/13-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=849&mjesto=51326&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr