SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09 i 144/12), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 24/06.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/ 09. i 31/09., 43/10 i 8/13.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i
njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika,
članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada
Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknadu troškova koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Vrbovskog članovima Gradskog vijeća Grada Vrbovskog i članovima njegovih radnih tijela koji dužnost ne obavljaju profesionalno, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih.

Ovom Odlukom utvrđuje se i iznos naknade troškova odnosno mjesečne nagrade članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 450,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na mjesečni paušal iznosu od 1.080,00 kuna neto te pravo na naknadu troškova u iznosu od 450,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća i kolegija gradonačelnika.

Potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u visini 50% mjesečnog iznosa paušala predsjednika Gradskog vijeća te pravo na naknadu troškova u iznosu od 450,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća i kolegija gradonačelnika.

Potpredsjednik Gradskog vijeća, kada zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti pripremati i voditi sjednicu Gradskog vijeća, ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 900,00 kuna neto te 450,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Pod dužom spriječenosti smatra se nemogućnost obavljanja dužnosti u razdoblju od najmanje 60 dana.

Za isti mjesec može se isplatiti ili mjesečni paušal za predsjednika ili mjesečni paušal za potpredsjednika Gradskog vijeća.

Članak 3.

Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog imaju pravo na 50% iznosa naknade po prisustvovanju sjednici koju primaju članovi Gradskog vijeća.

Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine ima pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u visini 50% mjesečnog iznosa paušala predsjednika Gradskog vijeća, a za prisustvovanje sjednicama Vijeća srpske nacionalne manjine odnosno sjednica Gradskog vijeća ima pravo na 50% iznosa naknade koju imaju članovi Gradskog vijeća za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća.

Članak 4.

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća, članovi radnih tijela koje osniva gradonačelnik, te članovi Vijeća Mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 180,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela odnosno savjeta mladih.

Predsjednici odnosno predsjedavajući radnih tijela i Vijeća Mjesnih odbora iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 225,00 kuna neto po sjednici kojoj predsjedavaju.

Prilikom zakazivanja sjednice Vijeća mjesnih odbora, predsjednici Mjesnih odbora ili potpredsjednici dužni su o svakoj sjednici mjesnog odbora obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog tri dana prije održavanja sjednice.

Ukoliko predsjednici Mjesnih odbora ili potpredsjednici ne postupe po stavku 3., neće ostvariti pravo na naknadu.

Članovi Vijeća mjesnih odbora Vrbovsko i Moravice ostvaruju pravo na isplatu naknada za sjednice do 6 puta godišnje, a članovi Vijeća mjesnih odbora Jablan, Lukovdol, Plemenitaš, Severin na Kupi, Veliki Jadrč-Osojnik, Ljubošina i Gomirje ostvaruju pravo na isplatu naknada za sjednice do 4 puta godišnje.

Izuzetno, u izbornoj godini, u kojoj je došlo do konstituiranja mjesnih odbora, članovi vijeća mjesnih odbora ostvaruju pravo na isplatu naknada za polovicu broja sjednica iz stavka 5. ovog članka.

Zaposleni u gradskoj upravi koji će sudjelovati na sjednicama vijeća mjesnih odbora izvan radnog vremena imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 180,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Vijeća mjesnih odbora. Ukoliko zaposlenici gradske uprave odlaze na sjednice Vijeća mjesnih odbora privatnim automobilom, iznimno ukoliko nema na raspolaganju službenog vozila, imaju pravo na naknadu troškova uporabe privatnog automobila od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Zamjenik gradonačelnika koji dužnost ne obavlja profesionalno a koji će po pozivu gradonačelnika sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća, radnih tijela gradonačelnika, na sjednicama vijeća mjesnih odbora ili savjeta mladih ostvaruje pravo na naknadu troškova u iznosu od 180,00 kuna neto po sjednici te ima pravo na naknadu troškova uporabe privatnog automobila od mjesta stanovanja do mjesta održavanja navedenih sjednica, službenih sastanaka i sjednica Gradskog vijeća u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Članak 5.

Članovi Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog, Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog imaju pravo na naknadu stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prometa odnosno na naknadu troškova uporabe privatnog automobila od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Osobama iz članka 1. ove Odluke koje su zaposlene izvan područja Grada Vrbovskog, te na sjednicu dolaze iz mjesta zaposlenja, pripada naknada stvarnih izdataka od mjesta zaposlenja do mjesta održavanja sjednice i natrag.

Članak 6.

Članovima Gradskog vijeća i stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, članovima Vijeća Mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i članovima Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju zaposlenici gradske uprave prema važećim propisima.

Za prisustvovanje sjednici Koordinacije vijeća nacionalne manjine za područje Republike Hrvatske članu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, troškova noćenja te pravo na dnevnicu u visini utvrđenoj odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuje visina dnevnica za službeno putovanje i visina naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Članak 7.

Pravo na naknade utvrđene ovom Odlukom nemaju osobe koje svoju dužnost obnašaju profesionalno, kao ni članovi radnih tijela zaposleni u gradskoj upravi.

Izuzetno zaposleni u gradskoj upravi, koji su članovi radnih tijela, imaju pravo na naknadu za svoj rad po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Zaposleni u gradskoj upravi koji su zbog prirode posla obvezni prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća odnosno njegovih radnih tijela kao i ostalim službenim sastancima imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 180,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici odnosno sastanku ukoliko se sjednica odnosno sastanak održava izvan radnog vremena.

Članak 8.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Vrbovskog planiranih za tu namjenu, osim naknada za članove Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog koje to Vijeće isplaćuje iz vlastitih sredstava osiguranih gradskim proračunom.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležna služba Grada, Mjesnog odbora odnosno Vijeća srpske nacionalne manjine na temelju vlastite službene evidencije.

Na kraju svake kalendarske godine na mrežnim stranicama grada objavit će se izvještaj o ukupnoj visini naknada koje su pojedinci ostvarili u tom periodu.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 59/09 i 32/10).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 121-01/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr