SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13) tečlanka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 8/08, 16/09 i 43/10 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 01. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

Članak 1.

Osniva se Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu Vijeće), kao savjetodavno tijelo gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Vrbovsko.

Članak 2.

Vijeće se osniva sa svrhom i zadaćama da razmatra i daje mišljenje tijelima grada Vrbovsko kad odlučuju o pravima i obvezama građana - potrošača javnih usluga iz područja:

1. distribucija plina i opskrba plinom,

2. distribucija toplinske energije i opskrba toplinskom
energijom,

3. opskrba pitkom vodom,

4. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

5. prijevoz putnika u javnom prometu,

6. održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada,

7. održavanja javnih površina,

8. održavanja nerazvrstanih cesta,

9. tržnice na malo,

10. održavanja groblja i prijevoz pokojnika,

11. obavljanja dimnjačarskih poslova,

12. javne rasvjete,

13. pružanja svih javnih usluga o kojima odlučuje grado
načelnik.

Članak 3.

Vijeće ima pet članova i to:

- Dva predstavnika Gradskog vijeća

- Jedan predstavnik Udruge za zaštitu potrošača

- Dva predstavnika GradaVrbovsko

Predstavnike u Vijeće svojom posebnom Odlukom imenujeGradsko vijeće, a predlaže prema zahtjevu:

- za predstavnike Gradskog vijeća Grada Vrbovsko - Gradsko vijeće Grada Vrbovsko

- za predstavnika Udruge za zaštitu potrošača - »ROZP« - regionalna organizacija zaštite potrošača

- za predstavnike GradaVrbovskog - gradonačelnik

Gradsko vijeće može uz obrazloženje odbaciti prijedlog pojedinog člana, u tom slučaju predlagatelj je dužan predložiti drugog člana u roku od 7 (sedam) dana.

Članak 4.

Predsjednik Vijeća je predstavnik Gradskog vijeća, a zamjenik predsjednika je predstavnik Udruga za zaštitu potrošača. Predsjednik i zamjenik se biraju javnim glasovanjem na zasjedanju Gradskog vijeća.

Članak 5.

Članovi Vijeća se imenuju na razdoblje od 4 (godine).

Broj mandata nije ograničen.

Članak 6.

Član Vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

- na osobni zahtjev uz obrazloženje

- opzivom od strane predlagatelja

- drugim opravdanim razlozima

Članak 7.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavljaju nadležna upravna tijela Grada Vrbovskog. Tajnik(ca) Vijeća je pravnik iz nadležnog upravnog tijela Grada Vrbovsko i jedan je od predstavnika Grada Vrbovsko.

Članak 8.

Vijeće je u svom radu dužno postupati sukladno propisima, pravilima struke i u interesu Grada Vrbovsko. Vijeće donosi Poslovnik o radu Vijeća na prvoj sjednici.

Članak 9.

Djelokrug rada Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljenjm tekstu: Vijeće) je davanje mišljenja Gradskom vijeću Grada Vrbovsko za donošenje odluka o pitanjima pružanja javnih uslugana transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, a koja su određena Zakonom o zaštiti potrošača Članak 24. Stavak 1. (»Narodne novine« broj 79/ 07, 125/07, 79/09 i 89/09, 78/12), Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi Članak 19. (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07 i 125/05) i Nacionalnim programon zaštite potrošača Republike Hrvatske.

Djelokrug rada se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga proizašlih iz propisa koje temeljem pozitivnih Zakona Republike Hrvatske donose ovlaštena tijela Grada Vrbovsko, a odgovoran je gradonačelnik.

Članak 10.

Troškovi rada Vijeća finaciraju se iz Proračuna Grada Vrbovsko. Naknada za vrijeme zasjedanja Vijeća utvrđuje se i isplaćuje u visini naknada za rad drugih radnih tijela Grada Vrbovsko.

Članak 11.

Rad Vijeća je javan, a zbog značaja tema o kojima se raspravlja, po Odluci Gradskog vijeća može biti zatvoren za javnost, a mišljena Vijeća su dostupna javnosti sukladno Zakonu o dostupnosti informacijama.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Šein Brinjak, v.r.

Na temelju Odluke o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača članak 3. stavak 2., a na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeća Grada Vrbovskog na sjednici dana 01. kolovoza 2013. donosi

RJEŠENJE
o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

Vijeće za zaštitu potrošača je sastava:

1. ŠEIN BRINJAK - predstavnik Gradskog vijeća grada Vrbovsko - predsjednik

2. MARIJA JANČAN - predstavnica Udruge za zaštitu potrošača - zamjenik

3. PETAR VUJNOVIĆ - predstavnik grada Vrbovsko - tajnik

4. MARINA TONKOVIĆ - predstavnica grada Vrbovsko

5. ĐURĐICA PETROVIĆ - predstavnica Gradskog vijeća Grada Vrbovsko

Ovo Rješenje je na snazi do opoziva.

Klasa: 330-01/13-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 1. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr