SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. i 24. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PARKOVI d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Park Angiolina 2., jedini član društva GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivo Dujmić, ing., donosi dana 20. srpnja 2013. g. sljedeću

ODLUKU
O IZBORU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA PARKOVI d.o.o.

I.U Nadzorni Odbor društva PARKOVI d.o.o. izabiru se:

1.DUŠAN MUŠĆO iz Opatije, E. Kumičića 3,
OIB 04672228856

2.MARKO LOVRETIĆ iz Opatije, Pobri, Dragi 6, OIB 03835384486

3.EDUARD GRIZILO iz Opatije, Ičići, Poljanska cesta 58, OIB 74314252227

4.ĐENI HRVATIN iz Veprinca, Travičići 15,
OIB 72942107694

II.Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

III.Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova
društva.

IV.Članovi Nadzornog odbora izabiru se na vrijeme od četiri godine.

V.Mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Klasa: 551-01/13-01/08

Ur. broj: 2156/01-03-13-1

Opatija, 15. srpnja 2013.

ČLAN DRUŠTVA - OSNIVAČ:
GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr