SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju čl. 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), a sukladno čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst) i članka 57. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), donosim

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar

Članak 1.

Dužnosti članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar, kao predstavnike Grada Čabra u tijelima DV »Buba Mara« Čabar razrješuju se Silvana Šebalj-Mačkić, Zoranin Kuzele i Zvonimir Lipovac.

Članak 2.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar od strane osnivača imenuju se:

1. Sanja Janeš

2. Ivana Lakota

3. Davor Škreblin

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavlja se Gradskom vijeću grada Čabra na znanje u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/08

Ur. broj: 2108-03-01/1-13-1

Čabar, 23. srpnja 2013.

Gradonačelnik

Kristijan Rajšel, prof.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr