SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09, 28/10, 27/12. i 14/13) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 29/07) Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata
za članove Savjeta mladih grada Čabra

Članak 1.

Predlaže se raspisivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih grada Čabra.

Članak 2.

Tekst Javnog poziva bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici grada Čabra, a sva ostala potrebna dokumentacija moći će se tijekom radnog vremena podići u Gradskoj upravi grada Čabra.

Članak 3.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Prijedlozi za kandidate sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom Jedinstvenom upravnom odjelu, na adresu Grad Čabar, N. oslobođenja 2, 51306 Čabar, s naznakom »Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih« u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici grada Čabra.

Članak 4.

Postupak obrade pristiglih prijedloga izvršit će JUO grada Čabra, dok će članove Savjeta mladih izabrati Gradsko vijeće grada Čabra, na način propisan člankom 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih grada Čabra.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/13-01/1

Ur. broj: 2108-03-01/1-13-1

Čabar, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Josip Malnar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr