SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11 i 12/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/ 09, 28/10, 27/12 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Grad Čabar

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čabar, u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Članak 2.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka jesu pravne osobe koje obavljaju djelatnosti kao javnu službu, u kojima Grad Čabar ima dionice ili udjele u vlasništvu kao i ustanove kojih je Grad Čabar osnivač ili jedan od osnivača, kako slijedi:

1. KD Čabranka d.o.o., Čabar

2. Radio Gorski kotar d.o.o., Delnice,

3. Dječji vrtić »BUBA MARA«, Čabar,

4. Narodna knjižnica »Ivan Žagar«, Čabar,

5. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu, Stara Sušica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2108-01/1-13-1

Čabar, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr