SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12. i 19/13-pročišćeni tekst), članka 52. i 53. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12. i 14/13) i članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13), Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova Odbora za turizam

Članak 1.

U Odbor za turizam Gradskog vijeća grada Čabra biraju se:

1. Leo Jelenc - za predsjednika

2. Branko Ožbolt - za člana

3. Mirjana Jurković - za članicu

4. Ratko Pavlić - za člana

5. Zvonimir Lipovac - za člana

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/04

Ur. broj: 2108-01/1-13-5/6

Čabar, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Josip Malnar, v.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr