SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) te članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra

Članak 1.

U članku 1. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/10, 07/11 i 49/11) (u daljnjem tekstu: Odluka), iza riječi: »Jedinstveni upravni odjel« briše se tekst: »s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama - odsjecima«.

Članak 2.

Članak 2. briše se.

Članak 3.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel se ustrojava radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad i to naročito:

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, pravne poslove za potrebe Grada, imovinsko-pravne poslove,

- obavljanje poslova i evidencija iz oblasti radnih odnosa, poslove osiguravanja tehničkih uvjeta za rad jedinstvenog upravnog odjela (održavanje prostora, zagrijavanje, čišćenje prostorija, nabava opreme, poslovi ekonomata), poslove pisarnice, arhiviranje, otpreme pošte, poslove nabave roba i usluga, poslove javne nabave, upravne, protokolarne i administrativne poslove iz djelokruga rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, poslove informiranja i odnosa s javnošću;

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, športa, tehničke kulture, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, srednješkolskog obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, turizma i Udruga,

- poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

- poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog uređenja te zaštite okoliša, poslove planiranja, razvoja i izgradnje građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove uređenja prometa, naselja i stanovanja, poslove u svezi korištenja javnih površina, poslove uređivanja građevinskog zemljišta, poslove utvrđivanja komunalnih prihoda, poslove davanja koncesija, poslove komunalnog redarstva, poslove Uprave groblja;

- poslove proračunskog planiranja, financijskog i materijalnog poslovanja Grada, računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Grada, razreza i naplate gradskih prihoda, poslove vođenja knjigovodstvenih evidencija, poslove upravljanja imovinom Grada, poslove financijske operative, poslove nadzora i kontrole namjenskog korištenja sredstava proračunskih korisnika.«

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 6. Odluke, iza riječi: »organizira obavljanje poslova« brišu se riječi: »u odsjecima«.

Članak 6.

Članak 7. briše se.

Članak 7.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na zahtjev Gradonačelnika podnosi izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/8

Ur. broj: 2108-01/1-13-4

Čabar, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr