SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

56.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine RH« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 21. Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 22. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

III.Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/06, 23/10, 36/10 i 19/13) (u daljnjem tekstu: Izmjena Plana) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine RH« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine RH« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA PLANA

Članak 2.

Nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski i njegovih izmjena i dopuna ponovno se je ukazala potreba donošenja ciljanih izmjena Prostornog plana i to:

-od Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb, Širolina 4, zaprimljen je zahtjev za izmjene koridora autoceste za dionicu Novi Vinodolski - Senj,

-od Županijske lučke uprave Novi Vinodolski zaprimljen je zahtjev za povećanje planiranih broja vezova na lokaciji Muroskva u Novom Vinodolskom.

III. OBUHVAT IZMJENA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena Plana je određen administrativnim granicama područja Grada Novi Vinodolski.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Po dostavljenom zahtjevu Hrvatskih autocesta za ishođenje lokacijske dozvole planiranom trasom koridora autoceste na lokaciji Novi Vinodolski-Senj sagledavajući sve prostorne mogućnosti i ograničenja, kulturnu i prirodnu baštinu i zaštićena područja i prirodne osobitosti nije moguće udovoljiti minimalnim tehničkim elementima za autocestu, te se po projektnom rješenju dionica ne podudara u potpunosti sa položajem trase autoceste planirane Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski.

Po zahtjevu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski planirani broj od 60 vezova u obuhvatu planiranog dijela luke otvorene za javni promet na lokaciji Muroskva u

Novom Vinodolskom nije dovoljan za mogućnosti u obuhvatu ovog dijela luke koji po svojim prostornim mogućnostima može primiti veći broj brodica.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA PLANA

Članak 5.

Izmjenama Plana uskladit će se trasa koridora autoceste na lokaciji Novi Vinodolski-Senj u skladu sa projektnom dokumentacijom Hrvatskih autocesta i povećat će se broj vezova na planiranom dijelu lokacije luke otvorene za javni promet u uvali Muroskva sukladno većim mogućnostima za privez brodica.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga.

Izmjene Plana izrađivat će se na podlogama na kojima je izrađen Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene Plana izradit će se na kartografskim prikazima mjerila 1 : 5000 i 1 : 25 000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena Plana iz područja svog djelokruga:

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14,

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb,

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

-Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2, 51 000 Rijeka,

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51 000 Rijeka,

-Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb,

-Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

-Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3, Novi Vinodolski.

X. ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena Plana su slijedeći:

-dostava zahtjeva za izradu Izmjena Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima-u roku od najviše 15 dana,

-utvrđivanje prijedloga Izmjena Plana za potrebe javne rasprave-u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Izmjena Plana,

-javni uvid o prijedlog Izmjena Plana-u trajanju od najviše 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi-u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena Plana-u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

-davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima-u roku od najviše 30 dana,

-izrada konačnog prijedloga Izmjena Plana-u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-ishođenje suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva-u roku od najviše 45 dana od zaprimanja zahtjeva,

-donošenje Izmjena Plana-u roku od 15 dana računajući od dobivanja suglasnosti Ministarstva zaštite prostornog uređenja i graditeljstva.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA PLANA

Članak 11.

Izmjene Plana financirat će se iz sredstava Proračuna.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Sukladno članku 83. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za Ciljane izmjene Plana neće se provoditi prethodna rasprava.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/13-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 22. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=51250&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr