SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (»Narodne novine«, broj 29/13), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 29/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 2013. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se Kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu u iznosu od 2.796.616,00 kuna.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013., utvrđen je pripadajući iznos sredstava za Grad Krk i to za rashode za zaposlene u iznosu od 2.516.954,00 kn kao i za materijalne rashode u iznosu od 279.662,00 kn.

Sukladno navedenoj Odluci i sredstvima za 2013. godinu, Grad Krk će izvršiti potrebne izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu.

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, raspoređuju se na sljedeće rashode:

1.Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.516.954,00 kn i to za:

-plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjeta rada u iznosu od 2.045.620,00 kn,

-doprinos za zdrav. osiguranje i nezgodu na radu u iznosu od 276.143,00 kn,

-doprinos za zapošljavanje u iznosu od 34.808,00 kn,

-doprinos za beneficirani staž u iznosu od 160.383,00 kn.

2.Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 279.662,00 kn, i to:

-naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 27.500,00 kn,

-službena putovanja 2.000,00 kn,

-stručno usavršavanje zaposlenih u iznosu od 3.200,00 kn,

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi, u iznosu od 9.550,00 kn,

-sredstva za gašenje požara 6.400,00 kn,

-rashode za energiju, u iznosu od 71.000,00 kn,

-usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 6.300,00 kn,

-komunalne usluge u iznosu od 32.000,00 kn,

-materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje, u iznosu od 16.000,00 kn,

-premije osiguranja u iznosu od 16.000,00 kn,

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 65.000,00 kn,

-računalne usluge u iznosu od 1.000,00 kn,

-sitni inventar i autogume u iznosu od 10.400,00 kn,

-službena i radna odjećai obuća u iznosu od 12.700,00 kn,

-zdravstveni i periodički pregledi zaposlenika u iznosu od 612,00 kn.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ovih Kriterija je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a u svezi potpisanog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, sklopljenog dana 29. prosinca 2010. godine.

Mjerilo za izračun plaća je broj stvarno zaposlenih profesionalnih vatrogasaca u JVP Grada Krka, koji u 2013. godini iznosi 22.

Članak 4.

Na temelju kriterija iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

-plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje i nezgodu na radu,

-doprinosi za zapošljavanje,

-doprinos za beneficirani staž.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi na temelju obračuna ispostavljenih računa dobavljača odnosno izvoditelja i to za:

-naknade za prijevoz na posao,

-službena putovanja,

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi,

-sredstva za gašenje požara,

-rashode za energiju,

-usluge telefona, pošte i prijevoza,

-komunalne usluge,

-materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje,

-premije osiguranja,

-obvezni i preventivni zdravstveni pregledi,

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

-sitni inventar i autogume,

-stručno usavršavanje zaposlenika,

-službena i radna odjeća i obuća,

-računalne usluge.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-05/13-01/6

Ur. broj: 2142/01-01-13-3

Krk, 22. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr